Designéři z umprumky vystavují v Litomyšli 

Litomyšl/Ústí n. O. – Velká věc se poved­la stu­den­tům matu­rit­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ti od vče­rej­ší­ho dne vysta­vu­jí svo­je klau­zur­ní prá­ce – návrhy rede­sig­nu lito­myšl­ské knihov­ny – pří­mo v mís­tě samot­ném! K vidě­ní bude jejich tvor­ba pou­ze do 2. říj­na, tak nevá­hej­te a vyraz­te! Výstava se navíc koná v rám­ci oslav Světového dne archi­tek­tu­ry Archimyšl.

Více k expo­zi­ci i spo­lu­prá­ci samot­né při­dá­vá vedou­cí umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Jaroslav Habrman: 

Vernisáž výsta­vy klau­zur­ních pra­cí obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design byla vyvr­cho­le­ním spo­lu­prá­ce se Zámeckým návr­ším v Litomyšli, kte­rá zača­la v červ­nu toho­to roku. Tehdy se na uči­te­le toho­to obo­ru obrá­ti­li pra­cov­ní­ci ze Zámeckého návr­ší s přá­ním, jest­li by se stu­den­ti poku­si­li navrh­nout rede­sign inte­ri­é­ru knihov­ny, kte­rá nyní slou­ží pro bese­dy, semi­ná­ře, worksho­py a různá ško­le­ní,“ říká náš vyu­ču­jí­cí a dopl­ňu­je: „Rekonstrukce celé­ho are­á­lu zámec­ké­ho pivo­va­ru pro­běh­la v minu­lých letech pod vede­ním archi­tek­ta Josefa Pleskota. Pivovaru se poved­lo dát nové vyu­ži­tí s tím, že byl skvě­le zacho­ván cha­rak­ter industri­ál­ní stav­by. Jenom pro­stor knihov­ny se teh­dy zásad­ně neře­šil a stal se tedy téma­tem klau­zur­ní prá­ce. Pro naše stu­den­ty to byla vel­ká výzva, poku­sit se vyře­šit pro­stor pod­le reál­né­ho zadá­ní a v tak atrak­tiv­ním prostředí.“ 

Výstava pra­cí se usku­teč­ni­la v pro­sto­ru knihov­ny, tedy pří­mo v mís­tě, kte­ré bylo zadá­ním pro­jek­tu. Měla poměr­ně vel­kou účast, naši ško­lu zastu­po­va­li auto­ři pra­cí včet­ně jejich tříd­ní uči­tel­ky Ivany Franzové, při­jel se podí­vat i ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger. Za Litomyšl byli pří­tomni pra­cov­ní­ci Zámeckého návr­ší, pro­gra­mo­vá vedou­cí Helena Marie Hendrych, také ředi­tel David Zandler a pře­de­vším mís­tosta­ros­ta Litomyšle Radomil Kašpar. 

Z roz­ho­vo­rů, kte­ré se nad vysta­ve­ný­mi návrhy ode­hrá­va­ly, vyply­nu­lo, že někte­ré nápa­dy našich stu­den­tů se v budouc­nu mož­ná budou realizovat! 

 

Foto: Jaroslav Habrman