Naše škola přijme uklízečku

Naše škola přijme uklízečku

Naše škola přijme uklízečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va na dobu neu­r­či­tou od 1. 9. 2022.

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Ing. Zdeněk Salinger
Telefon: 777 007 793
E-mail: zsalinger@ssup.cz

Oldřich Skalický
Telefon: 604 116 840
E-mail: oskalicky@ssup.cz

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouškou

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke stažení: