Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

 1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 24. 6. 2021 v době od 13.30 do 14.30 hodin ve škol­ní jídelně.
 2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 24. 6. 20201 v době od 9.30 do 11.30 hodin ve sbo­rov­ně ško­ly (1. patro v budo­vě ško­ly, Zahradní 541).

Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

 • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
 • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
 • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.

Pro vol­by do škol­ské rady za opráv­ně­né voli­če, tj. zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků a zle­ti­lé žáky jsou 2 kandidáti: 

 • paní Mgr. Nováková Pavlína, zákon­ný zástup­ce Lucie Hábové, žáky­ně 1.G 
 • paní Marešová Hana, zákon­ný zástup­ce Anny Marešové, žáky­ně 1.IP 
Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

aktu­a­li­za­ce plat­ná od 24. 5. 2021

 • 24. a 25. 5. 2021 pro­bí­ha­jí matu­rit­ní didak­tic­ké tes­ty žáků 4. ročníků
 • sou­čas­ně pro­bí­há pre­zenč­ní výu­ka urče­ných tříd pod­le upra­ve­né­ho harmonogramu
 • ve stře­du 26. 5. 2021 budou v době od 8.00 do 9.35 hod. pro­bí­hat tříd­nic­ké hodi­ny s povin­ným tes­to­vá­ní anti­gen­ní­mi tes­ty těch žáků, kte­ří neby­li na výu­ce v pon­dě­lí 24. 5. 2021 nebo úte­rý 25. 5. 2021
 • od stře­dy 26. 5. 2021 od 9.55 je obno­ve­na běž­ná výu­ka pod­le stá­va­jí­cí­ho roz­vr­hu, plat­né­ho na dru­hé polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21
 • pro žáky, uby­to­va­né na DM, pla­tí tes­to­vá­ní v den nástu­pu na DM, pokud žák nastou­pí na DM den před zahá­je­ním výuky

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 24. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů 

 • 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
  (ŠVP Reklama a propagace)
 • 23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
  (ŠVP Mechanik seřizovač)
 • RVP – 23-52-H/01 Nástrojař
  (ŠVP Nástrojař)

Výsledky ke sta­že­ní v PDF

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 5. 5. 2021 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2021/2022, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a propagace)
4
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seřizovač)
10
23-52-H0l Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
10

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 28. květ­na 2021

Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 4. červ­na 2021

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: