Zahájení školního roku 2024/25 a nástup na DM

Školní rok 2024/25 začne pro všech­ny stu­den­ty 2. září 2024 v hlav­ním are­á­lu naší umprum­ky v Zahradní uli­ci v 8.00 hod.
Nástup k uby­to­vá­ní do Domova mládeže
Nástup při­ja­tých žáků k uby­to­vá­ní je v nedě­li 1. 9. 2024. Nově nastu­pu­jí­cí žáci 16-18 hodin, star­ší žáci 18-20 hodin.
Nemůže-li žák nastou­pit v uve­de­ném ter­mí­nu nebo chce uby­to­vá­ní zru­šit, žádá­me o včas­né sdě­le­ní na e-mail dhodasova@ssup.cz
Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116