TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý pro­gram. Aktivity napříč umě­lec­ký­mi i prů­mys­lo­vý­mi obo­ry si vyzkou­še­lo cel­kem 121 účastníků!

Výpravy z cel­kem dese­ti škol muse­ly pro­ká­zat nejen logic­ké myš­le­ní, ale také šikov­nost a kre­a­ti­vi­tu. „Na pra­co­viš­tích je navíc čas­to do nápl­ně jed­not­li­vých obo­rů zasvě­co­va­li pří­mo stu­den­ti umprum­ky, což vytvá­ře­lo nefor­mál­ní a tvůr­čí atmo­sfé­ru,“ pozna­me­nal Vladimír Zemánek, mana­žer pro­jek­tu TECHNOhrátky.

Mladé sou­tě­ží­cí při­šel pod­po­řit nejen ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger, ale také sta­ros­ta měs­ta Petr Hájek. Ten je také moti­vo­val ke stu­diu prá­vě v Ústí nad Orlicí. „Pokud si vybe­re­te někte­rý z obo­rů, kte­ré umprum­ka vyu­ču­je, bude to urči­tě správ­ná vol­ba. Navíc měs­to Ústí nad Orlicí je i dob­rým mís­tem pro život a nabí­zí boha­té kul­tur­ní, spor­tov­ní i spo­le­čen­ské vyži­tí. Studenty tak zde čeka­jí čty­ři pří­jem­ně strá­ve­né roky,“ uve­dl starosta.

V manu­ál­ních sou­tě­žích, kte­ré v pro­gra­mu nechy­bě­ly, byli nej­ú­spěš­něj­ší žáci ZŠ Sv. Čecha z Chocně. Ve vědo­most­ním kví­zu se nej­ví­ce daři­lo výpra­vě ZŠ a MŠ Červená Voda.

TECHNOhrátky se dosud pre­zen­to­va­ly v šest­a­dva­ce­ti střed­ních odbor­ných ško­lách Pardubického kra­je a žákům základ­ních škol před­sta­vi­ly ukáz­ky 69 obo­rů. Akce se zúčast­ni­lo již 16 175 žáků ze 121 základ­ních škol.

Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy.

Významný úspěch aktu­ál­ně zazna­me­na­la stu­dent­ka matu­rit­ní­ho roč­ní­ku Adéla Slivková, kte­rá při­hlá­si­la svůj pro­jekt Thallasa – návrh plá­žo­vé­ho dom­ku – do pres­tiž­ní sou­tě­že Design Award. Ta letos zazna­me­na­la rov­ných sto účast­ní­ků ve třech vypsa­ných kate­go­ri­ích: Produktový design, Soukromý inte­ri­ér, Veřejný inte­ri­ér. Právě v posled­ně jme­no­va­né figu­ru­je matu­rant­ka z umprum­ky mezi tře­mi nej­lep­ší­mi! Výsledky sou­tě­že byly vyhlá­še­ny 11. květ­na. „Adéla pat­ři­la celé čty­ři roky mezi nej­lep­ší stu­dent­ky naší ško­ly a ten­to úspěch doklá­dá její kva­lit­ní prá­ci,“ oce­ňu­je vedou­cí umě­lec­kých obo­rů ško­ly Jaroslav Habrman.

Další zají­ma­vý počin mož­ná v dohled­né době vyu­ži­je­te osob­ně – jed­ná se o dár­ko­vé před­mě­ty, jejichž návrhy pochá­ze­jí ze SŠUP. Pardubický kraj totiž vyhlá­sil sou­těž o nej­lep­ší návrh výtvar­né­ho zpra­co­vá­ní dár­ko­vých upo­mín­ko­vých před­mě­tů. Téma bylo „Pocta dubům v Pardubickém kra­ji“. Soutěže se z umprum­ky zúčast­ni­lo trio stu­den­tek 3. roč­ní­ku: Anna Marešová, Petra Macháčková a Barbora Malá. Jejich prá­ce byly poro­tou oce­ně­ny. Zároveň kraj pro­je­vil zájem o spo­lu­prá­ci při rea­li­za­ci dár­ko­vých před­mě­tů. „Je to jeden z dal­ších pří­kla­dů spo­lu­prá­ce ško­ly s jejím zři­zo­va­te­lem a pro stu­den­ty víta­ná mož­nost rea­li­zo­vat vlast­ní návrhy,“ dodá­vá ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění: 
čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a propagace (RVP – Obalová technika) 15
Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 12. květ­na 2023 Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele: 
3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

Naši stu­den­ti obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce sbí­ra­jí nejen zku­še­nos­ti, ale také inspi­ra­ci. Ve dnech 25. – 27. dub­na se konal 28. roč­ník Veletrhu rekla­my, poly­gra­fie, oba­lů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií ve veletrž­ním are­á­lu PVA EXPO Praha v Letňanech. 

A my jsme tam byli. Viděli jsme nej­mo­der­něj­ší vel­ko­ploš­né tis­kár­ny v čin­nos­ti, laser i 3D tisk. Zaujali nás růz­né tech­ni­ky tis­ku na tex­til pro pra­cov­ní, vol­no­ča­so­vé i spor­tov­ní úče­ly,“ hovo­ří o akti­vi­tách stu­den­tů jejich vyu­ču­jí­cí Blanka Hotmarová. „Všichni vysta­vo­va­te­lé byli vel­mi ochot­ni a se zájmem nám odpo­ví­da­li na naše vše­teč­né otáz­ky. Byl to pro nás nejen zají­ma­vý, ale i pod­nět­ný veletrh, kte­rý nám uká­zal, jak naše naby­té vědo­mos­ti, lze uplat­nit v pra­xi,“ dodá­vá vedou­cí výpra­vy.