Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy.

Významný úspěch aktu­ál­ně zazna­me­na­la stu­dent­ka matu­rit­ní­ho roč­ní­ku Adéla Slivková, kte­rá při­hlá­si­la svůj pro­jekt Thallasa – návrh plá­žo­vé­ho dom­ku – do pres­tiž­ní sou­tě­že Design Award. Ta letos zazna­me­na­la rov­ných sto účast­ní­ků ve třech vypsa­ných kate­go­ri­ích: Produktový design, Soukromý inte­ri­ér, Veřejný inte­ri­ér. Právě v posled­ně jme­no­va­né figu­ru­je matu­rant­ka z umprum­ky mezi tře­mi nej­lep­ší­mi! Výsledky sou­tě­že byly vyhlá­še­ny 11. květ­na. „Adéla pat­ři­la celé čty­ři roky mezi nej­lep­ší stu­dent­ky naší ško­ly a ten­to úspěch doklá­dá její kva­lit­ní prá­ci,“ oce­ňu­je vedou­cí umě­lec­kých obo­rů ško­ly Jaroslav Habrman.

Další zají­ma­vý počin mož­ná v dohled­né době vyu­ži­je­te osob­ně – jed­ná se o dár­ko­vé před­mě­ty, jejichž návrhy pochá­ze­jí ze SŠUP. Pardubický kraj totiž vyhlá­sil sou­těž o nej­lep­ší návrh výtvar­né­ho zpra­co­vá­ní dár­ko­vých upo­mín­ko­vých před­mě­tů. Téma bylo „Pocta dubům v Pardubickém kra­ji“. Soutěže se z umprum­ky zúčast­ni­lo trio stu­den­tek 3. roč­ní­ku: Anna Marešová, Petra Macháčková a Barbora Malá. Jejich prá­ce byly poro­tou oce­ně­ny. Zároveň kraj pro­je­vil zájem o spo­lu­prá­ci při rea­li­za­ci dár­ko­vých před­mě­tů. „Je to jeden z dal­ších pří­kla­dů spo­lu­prá­ce ško­ly s jejím zři­zo­va­te­lem a pro stu­den­ty víta­ná mož­nost rea­li­zo­vat vlast­ní návrhy,“ dodá­vá ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.