3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

Naši stu­den­ti obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce sbí­ra­jí nejen zku­še­nos­ti, ale také inspi­ra­ci. Ve dnech 25. – 27. dub­na se konal 28. roč­ník Veletrhu rekla­my, poly­gra­fie, oba­lů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií ve veletrž­ním are­á­lu PVA EXPO Praha v Letňanech. 

A my jsme tam byli. Viděli jsme nej­mo­der­něj­ší vel­ko­ploš­né tis­kár­ny v čin­nos­ti, laser i 3D tisk. Zaujali nás růz­né tech­ni­ky tis­ku na tex­til pro pra­cov­ní, vol­no­ča­so­vé i spor­tov­ní úče­ly,“ hovo­ří o akti­vi­tách stu­den­tů jejich vyu­ču­jí­cí Blanka Hotmarová. „Všichni vysta­vo­va­te­lé byli vel­mi ochot­ni a se zájmem nám odpo­ví­da­li na naše vše­teč­né otáz­ky. Byl to pro nás nejen zají­ma­vý, ale i pod­nět­ný veletrh, kte­rý nám uká­zal, jak naše naby­té vědo­mos­ti, lze uplat­nit v pra­xi,“ dodá­vá vedou­cí výpra­vy.