Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Tato pra­vi­dla se vzta­hu­jí na základ­ní pro­voz­ní pod­mín­ky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí (dále jen „ško­la“) v sou­vis­los­ti s pre­zenč­ní pří­tom­nos­tí žáků niž­ších roč­ní­ků na vzdě­lá­vá­ní a při při­jí­ma­cím říze­ní
do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2020/21:

 • od 25. 5. 2020
  – za úče­lem usku­teč­ně­ní hod­no­ce­ní zkouš­kou nebo komi­si­o­nál­ním pře­zkou­še­ním v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy za pří­tom­nos­ti nej­vý­še 15 osob v mís­tě zkouš­ky nebo přezkoušení.
 • od 1. 6. 2020
  – kte­ří kona­jí závě­reč­nou zkouš­ku nebo si poda­li při­hláš­ku k matu­rit­ní zkouš­ce a tito žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – za úče­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (odbor­ný výcvik), při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná, žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
 • od 8. 6. 2020
  – za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin, při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná a žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – pří­tom­nost osob z řad veřej­nos­ti při prak­tic­kých zkouš­kách matu­rit­ní zkouš­ky, závě­reč­né zkouš­ky.
  – pou­ze 8. 6. 2020 je umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost účast­ní­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní dle plat­né legislativy.

Konkrétní ter­mí­ny a pod­mín­ky pre­zenč­ní výu­ky urču­jí tříd­ní uči­te­lé a vyu­ču­jí­cí pří­sluš­ných předmětů.

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF:


Při vstu­pu do ško­ly před­lo­ží žák čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré je mož­né pode­psat před vstu­pem do školy.

! Prohlášení u nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­no zákon­ným zástupcem !

 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

Další doku­men­ty ke stažení:

 • Dopis minis­t­ra škol­ství

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 18 – č. j.: MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 3 – č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 2 – č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN

 

 

  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

  Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 26. 5. 2020 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

  čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
  při­í­ja­ných uchazečů
  34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
  (ŠVP Reklama a propagace)
  7
  23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
  (ŠVP Mechanik seřizovač)
  10
  23-52-H0l Nástrojař
  (ŠVP Nástrojař)
  6

  Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 18. červ­na 2020

  Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 19. červ­na 2020

  Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

   

  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

  Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

  TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
  (jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2020)

  a

  TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
  (škol­ní  rok:  2019/2020)

   Změna termínů určených pokynem ředitele č. 3/2020 ze dne 29. 1. 2020

  1. Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020:

  Praktické matu­rit­ní zkouš­ky umě­lec­kých obo­rů:    11. – 29. květ­na 2020

  (Informace k prak­tic­kým matu­rit­ním zkouškám v umě­lec­kých obo­rech s urče­ním ter­mí­nu jejich koná­ní byly zve­řej­ně­ny v poky­nu ředi­te­le č. 8/2020 ze dne 6. květ­na 2020).

  Praktické matu­rit­ní zkouš­ky neu­mě­lec­kých obo­rů:
  25.–26. květ­na 2020 obor Obalová tech­ni­ka
  25.–27. květ­na 2020 obor Mechanik seřizovač

  Písemné zkouš­ky spo­leč­né čás­ti MZ:

  Písemná prá­ce z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry: neko­ná se
  Písemná prá­ce z ang­lic­ké­ho jazy­ka: neko­ná se
  Didaktické tes­ty spo­leč­né čás­ti MZ: 1. – 2. červ­na 2020

  (kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

  Ústní zkouš­ky spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti MZ:                                

  4.FDO – 22. – 26. červ­na 2020
  4.GI – 29. červ­na – 3. čer­ven­ce 2020
  4.RM – 15.–19. červ­na 2020
  4.FDI 2018/19 –  22.–26. červ­na 2020
  4.GO 2018/19 – 22. čer­va 2020 (pre­zen­ta­ce prak­tic­ké zkoušky)

   2. Termíny závě­reč­ných zkou­šek ve škol­ním roce 2019/ 2020:

  Písemná zkouš­ka: 1. červ­na 2020
  Praktická zkouš­ka: 2.–3. červ­na 2020
  Ústní zkouš­ky: 9. červ­na 2020

   

  Celý pokyn ke stažení

   

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace ke kon­zul­ta­cím žáků

  • Konzultace žáků závě­reč­ných roč­ní­ků budou pro­bí­hat od 11. 5. 2020 po doho­dě s jed­not­li­vý­mi vyučujícími.
  • Účast žáků 1.–3. roč­ní­ků matu­rit­ní­ho stu­dia a 1.–2. roč­ní­ku obo­ru Nástrojař na kon­zul­ta­cích a občas­ných vzdě­lá­va­cích akti­vi­tách v prů­bě­hu červ­na bude upřes­ně­na později.
  • Konzultace budou pro­bí­hat v rám­ci sku­pin, kte­ré odpo­ví­da­jí obo­ro­vým sku­pi­nám žáků v jed­not­li­vých tří­dách. Žáci růz­ných sku­pin (obo­rů) nemo­hou mít kon­zul­ta­ce spo­leč­né. Každý žák je před zahá­je­ním kon­zul­ta­ce či jiné vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty ve ško­le povi­nen před­lo­žit čest­né pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní. Pokud nebu­de mít žák pro­hlá­še­ní při­pra­ve­né pře­dem, poskyt­ne mu for­mu­lář k vypl­ně­ní peda­gog, kte­rý vede danou vzdě­lá­va­cí akti­vi­tu. Jestliže žák čest­né pro­hlá­še­ní nepřed­lo­ží, nebu­de mu vzdě­lá­vá­ní umožněno.
  • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

  Informace k uby­to­vá­ní na Domově mlá­de­že a ke stra­vo­vá­ní žáků závě­reč­ných ročníků

  • Ubytování na Domově mlá­de­že a stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně bude pro žáky závě­reč­ných roč­ní­ků umož­ně­no od 18. květ­na 2020. 
  • Je nezbyt­ně nut­né, aby zájem­ci o uby­to­vá­ní pře­dem kon­tak­to­va­li vedou­cí Domova mlá­de­že Ing. Dagmar Hodasovou 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

  Pokyn ředi­te­le ško­ly „Ochrana zdra­ví a pro­voz ško­ly v obdo­bí pří­pra­vy na matu­rit­ní a závě­reč­nou zkouš­ku v obdo­bí do kon­ce šk. roku 2019/20“

  • pokyn ředi­te­le ško­ly ke sta­že­ní


  Formulář čest­né­ho prohlášení

  • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní  Pokyn ředi­te­le ško­ly k hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní za dru­hé polo­le­tí šk. roku 2019/2020

  • pokyn ke sta­že­ní  Vyhláška k pří­jí­ma­cí­mu říze­ní matu­rit­ní zkouš­ce a závě­reč­né zkouš­ce ve škol­ním roce 2019/2020

  • vyhláš­ka ke sta­že­ní  Informace pro žáky ško­ly ke zru­še­ní plá­no­va­ných aktivit

  • Vzhledem k sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci se neu­sku­teč­ní násle­du­jí­cí vzdě­lá­va­cí akce:
   – odbor­né pra­xe dru­hých a tře­tích roč­ní­ků;
   – let­ní spor­tov­ní kurz;
   – ple­nér dru­hých roč­ní­ků, jehož rea­li­za­ce se před­po­klá­dá na pod­zim 2020.
  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

  KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí zru­šu­je pokyn ředi­te­le č. 6/2020, č.j. 271/2020/SSUP ze dne 12. 3. 2020 a v sou­la­du s § 79, odst. 3 záko­na 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 24 vyhláš­ky č. 177/2009 Sb., o bliž­ších pod­mín­kách ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách matu­rit­ní zkouš­kou, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 22 záko­na č. 135/2020 Sb. a § 34 vyhláš­ky č. 232/2020 Sb, sta­no­vu­je způ­sob hod­no­ce­ní zkou­šek a způ­sob výsled­né­ho hod­no­ce­ní zkou­šek pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2020 dle níže uve­de­né­ho dokumentu: