Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Tato pra­vi­dla se vzta­hu­jí na základ­ní pro­voz­ní pod­mín­ky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí (dále jen „ško­la“) v sou­vis­los­ti s pre­zenč­ní pří­tom­nos­tí žáků niž­ších roč­ní­ků na vzdě­lá­vá­ní a při při­jí­ma­cím říze­ní
do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2020/21:

 • od 25. 5. 2020
  – za úče­lem usku­teč­ně­ní hod­no­ce­ní zkouš­kou nebo komi­si­o­nál­ním pře­zkou­še­ním v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy za pří­tom­nos­ti nej­vý­še 15 osob v mís­tě zkouš­ky nebo přezkoušení.
 • od 1. 6. 2020
  – kte­ří kona­jí závě­reč­nou zkouš­ku nebo si poda­li při­hláš­ku k matu­rit­ní zkouš­ce a tito žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – za úče­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (odbor­ný výcvik), při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná, žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
 • od 8. 6. 2020
  – za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin, při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná a žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – pří­tom­nost osob z řad veřej­nos­ti při prak­tic­kých zkouš­kách matu­rit­ní zkouš­ky, závě­reč­né zkouš­ky.
  – pou­ze 8. 6. 2020 je umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost účast­ní­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní dle plat­né legislativy.

Konkrétní ter­mí­ny a pod­mín­ky pre­zenč­ní výu­ky urču­jí tříd­ní uči­te­lé a vyu­ču­jí­cí pří­sluš­ných předmětů.

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF:


Při vstu­pu do ško­ly před­lo­ží žák čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré je mož­né pode­psat před vstu­pem do školy.

! Prohlášení u nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­no zákon­ným zástupcem !

 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

Další doku­men­ty ke stažení:

 • Dopis minis­t­ra škol­ství

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 18 – č. j.: MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 3 – č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 2 – č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN

 

 

  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

  Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

  TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
  (jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2020)

  a

  TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
  (škol­ní  rok:  2019/2020)

   Změna termínů určených pokynem ředitele č. 3/2020 ze dne 29. 1. 2020

  1. Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020:

  Praktické matu­rit­ní zkouš­ky umě­lec­kých obo­rů:    11. – 29. květ­na 2020

  (Informace k prak­tic­kým matu­rit­ním zkouškám v umě­lec­kých obo­rech s urče­ním ter­mí­nu jejich koná­ní byly zve­řej­ně­ny v poky­nu ředi­te­le č. 8/2020 ze dne 6. květ­na 2020).

  Praktické matu­rit­ní zkouš­ky neu­mě­lec­kých obo­rů:
  25.–26. květ­na 2020 obor Obalová tech­ni­ka
  25.–27. květ­na 2020 obor Mechanik seřizovač

  Písemné zkouš­ky spo­leč­né čás­ti MZ:

  Písemná prá­ce z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry: neko­ná se
  Písemná prá­ce z ang­lic­ké­ho jazy­ka: neko­ná se
  Didaktické tes­ty spo­leč­né čás­ti MZ: 1. – 2. červ­na 2020

  (kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

  Ústní zkouš­ky spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti MZ:                                

  4.FDO – 22. – 26. červ­na 2020
  4.GI – 29. červ­na – 3. čer­ven­ce 2020
  4.RM – 15.–19. červ­na 2020
  4.FDI 2018/19 –  22.–26. červ­na 2020
  4.GO 2018/19 – 22. čer­va 2020 (pre­zen­ta­ce prak­tic­ké zkoušky)

   2. Termíny závě­reč­ných zkou­šek ve škol­ním roce 2019/ 2020:

  Písemná zkouš­ka: 1. červ­na 2020
  Praktická zkouš­ka: 2.–3. červ­na 2020
  Ústní zkouš­ky: 9. červ­na 2020

   

  Celý pokyn ke stažení

   

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

  Informace ke kon­zul­ta­cím žáků

  • Konzultace žáků závě­reč­ných roč­ní­ků budou pro­bí­hat od 11. 5. 2020 po doho­dě s jed­not­li­vý­mi vyučujícími.
  • Účast žáků 1.–3. roč­ní­ků matu­rit­ní­ho stu­dia a 1.–2. roč­ní­ku obo­ru Nástrojař na kon­zul­ta­cích a občas­ných vzdě­lá­va­cích akti­vi­tách v prů­bě­hu červ­na bude upřes­ně­na později.
  • Konzultace budou pro­bí­hat v rám­ci sku­pin, kte­ré odpo­ví­da­jí obo­ro­vým sku­pi­nám žáků v jed­not­li­vých tří­dách. Žáci růz­ných sku­pin (obo­rů) nemo­hou mít kon­zul­ta­ce spo­leč­né. Každý žák je před zahá­je­ním kon­zul­ta­ce či jiné vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty ve ško­le povi­nen před­lo­žit čest­né pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní. Pokud nebu­de mít žák pro­hlá­še­ní při­pra­ve­né pře­dem, poskyt­ne mu for­mu­lář k vypl­ně­ní peda­gog, kte­rý vede danou vzdě­lá­va­cí akti­vi­tu. Jestliže žák čest­né pro­hlá­še­ní nepřed­lo­ží, nebu­de mu vzdě­lá­vá­ní umožněno.
  • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

  Informace k uby­to­vá­ní na Domově mlá­de­že a ke stra­vo­vá­ní žáků závě­reč­ných ročníků

  • Ubytování na Domově mlá­de­že a stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně bude pro žáky závě­reč­ných roč­ní­ků umož­ně­no od 18. květ­na 2020. 
  • Je nezbyt­ně nut­né, aby zájem­ci o uby­to­vá­ní pře­dem kon­tak­to­va­li vedou­cí Domova mlá­de­že Ing. Dagmar Hodasovou 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

  Pokyn ředi­te­le ško­ly „Ochrana zdra­ví a pro­voz ško­ly v obdo­bí pří­pra­vy na matu­rit­ní a závě­reč­nou zkouš­ku v obdo­bí do kon­ce šk. roku 2019/20“

  • pokyn ředi­te­le ško­ly ke sta­že­ní


  Formulář čest­né­ho prohlášení

  • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní  Pokyn ředi­te­le ško­ly k hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní za dru­hé polo­le­tí šk. roku 2019/2020

  • pokyn ke sta­že­ní  Vyhláška k pří­jí­ma­cí­mu říze­ní matu­rit­ní zkouš­ce a závě­reč­né zkouš­ce ve škol­ním roce 2019/2020

  • vyhláš­ka ke sta­že­ní  Informace pro žáky ško­ly ke zru­še­ní plá­no­va­ných aktivit

  • Vzhledem k sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci se neu­sku­teč­ní násle­du­jí­cí vzdě­lá­va­cí akce:
   – odbor­né pra­xe dru­hých a tře­tích roč­ní­ků;
   – let­ní spor­tov­ní kurz;
   – ple­nér dru­hých roč­ní­ků, jehož rea­li­za­ce se před­po­klá­dá na pod­zim 2020.
  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

  KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí zru­šu­je pokyn ředi­te­le č. 6/2020, č.j. 271/2020/SSUP ze dne 12. 3. 2020 a v sou­la­du s § 79, odst. 3 záko­na 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 24 vyhláš­ky č. 177/2009 Sb., o bliž­ších pod­mín­kách ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách matu­rit­ní zkouš­kou, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 22 záko­na č. 135/2020 Sb. a § 34 vyhláš­ky č. 232/2020 Sb, sta­no­vu­je způ­sob hod­no­ce­ní zkou­šek a způ­sob výsled­né­ho hod­no­ce­ní zkou­šek pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2020 dle níže uve­de­né­ho dokumentu:

  Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

  Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

  Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

  Praktické matu­rit­ní zkouš­ky žáků třídy

  • 4.FDO obo­rů
   82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média,
   82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů,
   82-41-M/04 Průmyslový design,
  • 4. GI obo­rů
   82-41-M/05 Grafický design
   82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví budou probíhat

  budou pro­bí­hat od 11. květ­na 2020 do 29. květ­na 2020. Se tří­dou 4.FDO (obor Průmyslový design) bude konat oprav­nou prak­tic­kou matu­rit­ní zkouš­ku i žák 4.GO 2018/19.

  Zadání prak­tic­ké matu­rit­ní zkouš­ky  se usku­teč­ní dne 11. květ­na 2020 (pon­dě­lí) pod­le násle­du­jí­cí­ho rozpisu:

   

  Třída obor zadá­va­jí­cí čas učeb­na
  4. FDO ufm Mgr. et MgA. Martina Novozámská 10.00 hod tis­kár­na EPSON
  4. FDO ode MgA. Kateřina Sýkorová 9.00 hod ODE1
  4. FDO oba akad. arch. Bohuslav Horák 9.00 hod A412
  4. GI gdt MgA. Vladimír Daťka 10.00 hod vts2
  4. GI tid akad. mal. Jaroslav Habrman 10.00 hod B111

   

  Práci žáci ode­vzda­jí nej­poz­dě­ji 29. květ­na 2020 (pátek).