Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

Informace ke kon­zul­ta­cím žáků

 • Konzultace žáků závě­reč­ných roč­ní­ků budou pro­bí­hat od 11. 5. 2020 po doho­dě s jed­not­li­vý­mi vyučujícími.
 • Účast žáků 1.–3. roč­ní­ků matu­rit­ní­ho stu­dia a 1.–2. roč­ní­ku obo­ru Nástrojař na kon­zul­ta­cích a občas­ných vzdě­lá­va­cích akti­vi­tách v prů­bě­hu červ­na bude upřes­ně­na později.
 • Konzultace budou pro­bí­hat v rám­ci sku­pin, kte­ré odpo­ví­da­jí obo­ro­vým sku­pi­nám žáků v jed­not­li­vých tří­dách. Žáci růz­ných sku­pin (obo­rů) nemo­hou mít kon­zul­ta­ce spo­leč­né. Každý žák je před zahá­je­ním kon­zul­ta­ce či jiné vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty ve ško­le povi­nen před­lo­žit čest­né pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní. Pokud nebu­de mít žák pro­hlá­še­ní při­pra­ve­né pře­dem, poskyt­ne mu for­mu­lář k vypl­ně­ní peda­gog, kte­rý vede danou vzdě­lá­va­cí akti­vi­tu. Jestliže žák čest­né pro­hlá­še­ní nepřed­lo­ží, nebu­de mu vzdě­lá­vá­ní umožněno.
 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

Informace k uby­to­vá­ní na Domově mlá­de­že a ke stra­vo­vá­ní žáků závě­reč­ných ročníků

 • Ubytování na Domově mlá­de­že a stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně bude pro žáky závě­reč­ných roč­ní­ků umož­ně­no od 18. květ­na 2020. 
 • Je nezbyt­ně nut­né, aby zájem­ci o uby­to­vá­ní pře­dem kon­tak­to­va­li vedou­cí Domova mlá­de­že Ing. Dagmar Hodasovou 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

Pokyn ředi­te­le ško­ly „Ochrana zdra­ví a pro­voz ško­ly v obdo­bí pří­pra­vy na matu­rit­ní a závě­reč­nou zkouš­ku v obdo­bí do kon­ce šk. roku 2019/20“

 • pokyn ředi­te­le ško­ly ke sta­že­ní


Formulář čest­né­ho prohlášení

 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­níPokyn ředi­te­le ško­ly k hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní za dru­hé polo­le­tí šk. roku 2019/2020

 • pokyn ke sta­že­níVyhláška k pří­jí­ma­cí­mu říze­ní matu­rit­ní zkouš­ce a závě­reč­né zkouš­ce ve škol­ním roce 2019/2020

 • vyhláš­ka ke sta­že­níInformace pro žáky ško­ly ke zru­še­ní plá­no­va­ných aktivit

 • Vzhledem k sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci se neu­sku­teč­ní násle­du­jí­cí vzdě­lá­va­cí akce:
  – odbor­né pra­xe dru­hých a tře­tích roč­ní­ků;
  – let­ní spor­tov­ní kurz;
  – ple­nér dru­hých roč­ní­ků, jehož rea­li­za­ce se před­po­klá­dá na pod­zim 2020.