Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
(jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2020)

a

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
(škol­ní  rok:  2019/2020)

 Změna termínů určených pokynem ředitele č. 3/2020 ze dne 29. 1. 2020

1. Termíny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020:

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky umě­lec­kých obo­rů:    11. – 29. květ­na 2020

(Informace k prak­tic­kým matu­rit­ním zkouškám v umě­lec­kých obo­rech s urče­ním ter­mí­nu jejich koná­ní byly zve­řej­ně­ny v poky­nu ředi­te­le č. 8/2020 ze dne 6. květ­na 2020).

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky neu­mě­lec­kých obo­rů:
25.–26. květ­na 2020 obor Obalová tech­ni­ka
25.–27. květ­na 2020 obor Mechanik seřizovač

Písemné zkouš­ky spo­leč­né čás­ti MZ:

Písemná prá­ce z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry: neko­ná se
Písemná prá­ce z ang­lic­ké­ho jazy­ka: neko­ná se
Didaktické tes­ty spo­leč­né čás­ti MZ: 1. – 2. červ­na 2020

(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

Ústní zkouš­ky spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti MZ:                                

4.FDO – 22. – 26. červ­na 2020
4.GI – 29. červ­na – 3. čer­ven­ce 2020
4.RM – 15.–19. červ­na 2020
4.FDI 2018/19 –  22.–26. červ­na 2020
4.GO 2018/19 – 22. čer­va 2020 (pre­zen­ta­ce prak­tic­ké zkoušky)

 2. Termíny závě­reč­ných zkou­šek ve škol­ním roce 2019/ 2020:

Písemná zkouš­ka: 1. červ­na 2020
Praktická zkouš­ka: 2.–3. červ­na 2020
Ústní zkouš­ky: 9. červ­na 2020

 

Celý pokyn ke stažení