KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí zru­šu­je pokyn ředi­te­le č. 6/2020, č.j. 271/2020/SSUP ze dne 12. 3. 2020 a v sou­la­du s § 79, odst. 3 záko­na 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 24 vyhláš­ky č. 177/2009 Sb., o bliž­ších pod­mín­kách ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách matu­rit­ní zkouš­kou, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, § 22 záko­na č. 135/2020 Sb. a § 34 vyhláš­ky č. 232/2020 Sb, sta­no­vu­je způ­sob hod­no­ce­ní zkou­šek a způ­sob výsled­né­ho hod­no­ce­ní zkou­šek pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2020 dle níže uve­de­né­ho dokumentu: