Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Od 1. břez­na 2023 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídelně:

 • Firma/cizí stráv­ník – 90 Kč
 • Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 26,40 Kč
 • Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 36 Kč
 • Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 100 Kč

Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky.

Podrobnější kal­ku­la­ce je k dis­po­zi­ci ke stažení

 

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Ústí n. O. – Lednové „talen­tov­ky“ má ústec­ká umprum­ka zdár­ně za sebou, na jaře ji ale čeka­jí dal­ší kola celo­stát­ně orga­ni­zo­va­ných zkou­šek. Ve stře­du 1. břez­na je totiž uzá­věr­ka při­hlá­šek do matu­rit­ních i učeb­ních neu­mě­lec­kých obo­rů. Ti, kdo chtě­jí nej­star­ší střed­ní ško­lu ve měs­tě v budouc­nu navště­vo­vat, by tak nemě­li s vypl­ně­ním potřeb­ných doku­men­tů otálet.

Mechanici a nástro­ja­ři se neztratí

Zájem o kva­li­fi­ko­va­né mecha­ni­ky i nástro­ja­ře v posled­ních letech nesláb­ne, v kon­ku­ren­ci dal­ších obo­rů ovšem nema­jí ty tech­nic­ké situ­a­ci zrov­na snad­nou. Firmy i ško­ly tak čelí nedo­stat­ku „mla­dé krve“. „Studium učeb­ních i matu­rit­ních prů­mys­lo­vých obo­rů při­tom urči­tě per­spek­tiv­ní je, naši nástro­ja­ři mohou dosáh­nout na kraj­ská sti­pen­dia, šikov­né mecha­ni­ky se zase pro­střed­nic­tvím sti­pen­dií sna­ží zís­kat pří­mo kon­krét­ní fir­my,“ říká ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger a dodá­vá: „Studium těch­to obo­rů navíc nemu­sí být nut­ně ryze muž­ská zále­ži­tost, v nedáv­né minu­los­ti jsme měli i něko­lik úspěš­ných absolventek.“

Rostoucí zájem o reklam­ní obor

Do port­fo­lia umprum­ky nále­ží ved­le stro­jař­ských obo­rů Mechanik-seři­zo­vač a Nástrojař také stu­dij­ní pro­gram Reklama a pro­pa­ga­ce, jenž je určen zejmé­na zájem­cům o gra­fic­kou tvor­bu, kte­ří nema­jí tolik výtvar­né­ho nadá­ní jako jejich spo­lu­žá­ci z pří­buz­né­ho umě­lec­ké­ho obo­ru. „Studium zamě­ře­né na oblast mar­ke­tingu jsme dří­ve nabí­ze­li ve dvou vari­an­tách, kte­ré jsme postup­ně sjed­no­ti­li. V posled­ních dvou letech jsme zazna­me­na­li vyš­ší zájem stu­den­tů, ten­to trend bychom rádi udr­že­li,“ kon­sta­tu­je Zdeněk Salinger.

Celostátní při­jí­mač­ky i letos

Na vypl­ně­ní a ode­slá­ní při­hlá­šek zbý­vá nyní nece­lý měsíc, posled­ním mož­ným dnem podá­ní je 1. bře­zen. Dva řád­né ter­mí­ny celo­stát­ních zkou­šek z čes­ké­ho jazy­ka a mate­ma­ti­ky jsou 13. a 14. dub­na, náhrad­ní pak 10. a 11. května.

 

 

Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Ústí n. O. – Hlavní are­ál umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly v Zahradní uli­ci zís­ká­vá postup­ně novou tvář. Nejvýraznější obno­vou pro­šla samot­ná škol­ní budo­va, inves­tic se ovšem dočkal také domov mlá­de­že i škol­ní jídel­na. A nyní ve dvou eta­pách také spor­tov­ní hala umprumky.

Bezmála 5 milionů

Právě tolik pro­střed­ků spolk­la dru­há část rekon­struk­ce, kte­rá byla rea­li­zo­vá­na v uply­nu­lých čtyřech měsí­cích. Téměř dvoj­ná­sob­ně tak pře­ko­na­la úvod­ní eta­pu dokon­če­nou v lis­to­pa­du 2019, jež obná­še­la výmě­nu původ­ní pod­la­hy a insta­la­ci moder­ních bas­ket­ba­lo­vých košů a časo­mí­ry. „Nyní došlo k obkla­du stěn a stro­pu hlu­ko­vou izo­la­cí, výmě­ně osvět­le­ní za níz­ko­ener­ge­tic­ké a také opra­vě scho­dišť,“ vypo­čí­tá ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger. Podotýká také, že výu­ka těles­né výcho­vy neby­la v prv­ním polo­le­tí ome­ze­na, pou­ze se kona­la v náhrad­ním režimu.

Sportovní hala posky­tu­je záze­mí hned něko­li­ka ústec­kým oddí­lům, kona­jí se zde také význam­né spor­tov­ní pod­ni­ky – bas­ket­ba­lo­vý Memoriál Bohuslava Langa či Velká cena měs­ta Ústí nad Orlicí v kara­te. Jak při­pouš­tí i Zdeněk Salinger, záze­mí pro účast­ní­ky těch­to akcí a nejen je by bylo mož­né ješ­tě zkva­lit­nit. „Pokud by došlo k tře­tí nebo něja­ké dal­ší eta­pě rekon­struk­ce, měla by být zamě­ře­na na šat­ny a soci­ál­ní zaří­ze­ní,“ dopl­ňu­je ředitel.

V úte­rý 21. úno­ra ve 13 hodin došlo k pře­dá­ní haly po rekon­struk­ci. Vedle zástup­ců ško­ly se jej zúčast­ni­la také Kateřina Drahovzalová, zástup­ky­ně majet­ko­vé­ho odbo­ru Pardubického kra­je – inves­to­ra akce.

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Vyhlášení výsled­ků 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouškou

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude ode­sla­né 6. úno­ra 2023.

Výsledky ke stažení: