Ceny stravování ve školní jídelně

Od 1. září 2022 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídelně:

  • Firma/cizí stráv­ník – 85 Kč
  • Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 24,20 Kč
  • Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 34 Kč
  • Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 93 Kč

Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky.

Podrobnější kal­ku­la­ce je k dis­po­zi­ci ke stažení