Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Ústí n. O. – Hlavní are­ál umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly v Zahradní uli­ci zís­ká­vá postup­ně novou tvář. Nejvýraznější obno­vou pro­šla samot­ná škol­ní budo­va, inves­tic se ovšem dočkal také domov mlá­de­že i škol­ní jídel­na. A nyní ve dvou eta­pách také spor­tov­ní hala umprumky.

Bezmála 5 milionů

Právě tolik pro­střed­ků spolk­la dru­há část rekon­struk­ce, kte­rá byla rea­li­zo­vá­na v uply­nu­lých čtyřech měsí­cích. Téměř dvoj­ná­sob­ně tak pře­ko­na­la úvod­ní eta­pu dokon­če­nou v lis­to­pa­du 2019, jež obná­še­la výmě­nu původ­ní pod­la­hy a insta­la­ci moder­ních bas­ket­ba­lo­vých košů a časo­mí­ry. „Nyní došlo k obkla­du stěn a stro­pu hlu­ko­vou izo­la­cí, výmě­ně osvět­le­ní za níz­ko­ener­ge­tic­ké a také opra­vě scho­dišť,“ vypo­čí­tá ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger. Podotýká také, že výu­ka těles­né výcho­vy neby­la v prv­ním polo­le­tí ome­ze­na, pou­ze se kona­la v náhrad­ním režimu.

Sportovní hala posky­tu­je záze­mí hned něko­li­ka ústec­kým oddí­lům, kona­jí se zde také význam­né spor­tov­ní pod­ni­ky – bas­ket­ba­lo­vý Memoriál Bohuslava Langa či Velká cena měs­ta Ústí nad Orlicí v kara­te. Jak při­pouš­tí i Zdeněk Salinger, záze­mí pro účast­ní­ky těch­to akcí a nejen je by bylo mož­né ješ­tě zkva­lit­nit. „Pokud by došlo k tře­tí nebo něja­ké dal­ší eta­pě rekon­struk­ce, měla by být zamě­ře­na na šat­ny a soci­ál­ní zaří­ze­ní,“ dopl­ňu­je ředitel.

V úte­rý 21. úno­ra ve 13 hodin došlo k pře­dá­ní haly po rekon­struk­ci. Vedle zástup­ců ško­ly se jej zúčast­ni­la také Kateřina Drahovzalová, zástup­ky­ně majet­ko­vé­ho odbo­ru Pardubického kra­je – inves­to­ra akce.