Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Ústí n. O. – Lednové „talen­tov­ky“ má ústec­ká umprum­ka zdár­ně za sebou, na jaře ji ale čeka­jí dal­ší kola celo­stát­ně orga­ni­zo­va­ných zkou­šek. Ve stře­du 1. břez­na je totiž uzá­věr­ka při­hlá­šek do matu­rit­ních i učeb­ních neu­mě­lec­kých obo­rů. Ti, kdo chtě­jí nej­star­ší střed­ní ško­lu ve měs­tě v budouc­nu navště­vo­vat, by tak nemě­li s vypl­ně­ním potřeb­ných doku­men­tů otálet.

Mechanici a nástro­ja­ři se neztratí

Zájem o kva­li­fi­ko­va­né mecha­ni­ky i nástro­ja­ře v posled­ních letech nesláb­ne, v kon­ku­ren­ci dal­ších obo­rů ovšem nema­jí ty tech­nic­ké situ­a­ci zrov­na snad­nou. Firmy i ško­ly tak čelí nedo­stat­ku „mla­dé krve“. „Studium učeb­ních i matu­rit­ních prů­mys­lo­vých obo­rů při­tom urči­tě per­spek­tiv­ní je, naši nástro­ja­ři mohou dosáh­nout na kraj­ská sti­pen­dia, šikov­né mecha­ni­ky se zase pro­střed­nic­tvím sti­pen­dií sna­ží zís­kat pří­mo kon­krét­ní fir­my,“ říká ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger a dodá­vá: „Studium těch­to obo­rů navíc nemu­sí být nut­ně ryze muž­ská zále­ži­tost, v nedáv­né minu­los­ti jsme měli i něko­lik úspěš­ných absolventek.“

Rostoucí zájem o reklam­ní obor

Do port­fo­lia umprum­ky nále­ží ved­le stro­jař­ských obo­rů Mechanik-seři­zo­vač a Nástrojař také stu­dij­ní pro­gram Reklama a pro­pa­ga­ce, jenž je určen zejmé­na zájem­cům o gra­fic­kou tvor­bu, kte­ří nema­jí tolik výtvar­né­ho nadá­ní jako jejich spo­lu­žá­ci z pří­buz­né­ho umě­lec­ké­ho obo­ru. „Studium zamě­ře­né na oblast mar­ke­tingu jsme dří­ve nabí­ze­li ve dvou vari­an­tách, kte­ré jsme postup­ně sjed­no­ti­li. V posled­ních dvou letech jsme zazna­me­na­li vyš­ší zájem stu­den­tů, ten­to trend bychom rádi udr­že­li,“ kon­sta­tu­je Zdeněk Salinger.

Celostátní při­jí­mač­ky i letos

Na vypl­ně­ní a ode­slá­ní při­hlá­šek zbý­vá nyní nece­lý měsíc, posled­ním mož­ným dnem podá­ní je 1. bře­zen. Dva řád­né ter­mí­ny celo­stát­ních zkou­šek z čes­ké­ho jazy­ka a mate­ma­ti­ky jsou 13. a 14. dub­na, náhrad­ní pak 10. a 11. května.