Na umprumce se natáčelo

Na umprumce se natáčelo

Na umprumce se natáčelo

V pátek 16. dub­na ožil hlav­ní are­ál SŠUP v Zahradní uli­ci neob­vyklou akti­vi­tou. Svoje klau­zur­ní cvi­če­ní, tři­ce­ti­sekun­do­vý reklam­ní spot, zde natá­čel jeden z našich nej­vý­raz­něj­ších stu­den­tů posled­ních let Adam Faltus. 

Momentálně Adam úspěš­ně pokra­ču­je ve stu­diu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­ba, obor kame­ra), k obno­ve­né spo­lu­prá­ci s orlic­ko­ús­tec­kou umprum­kou dodá­vá: „Hledali jsme vhod­né mís­to pro natá­če­ní původ­ně ve fab­ri­kách, ale v dneš­ní covi­do­vé době nás bohu­žel nikam nepustili. 

Domluvil jsem se s panem ředi­te­lem Salingerem, kte­rý nám umož­nil noč­ní natá­če­ní ve ško­le, za což mu veli­ce děkujeme.“ 

Foto: Kateřina Lebedová

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí v sou­la­du s § 79 odst. 3 záko­na 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le § 24 odst. 1 vyhláš­ky č. 177/2009 Sb., o bliž­ších pod­mín­kách ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách matu­rit­ní zkouš­kou, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, sta­no­vu­je způ­sob a kri­té­ria hod­no­ce­ní zkou­šek a způ­sob sta­no­ve­ní výsled­né­ho hod­no­ce­ní zkou­šek pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2021 násle­dov­ně:

  Každá zkouš­ka pro­fi­lo­vé čás­ti je hod­no­ce­na zvlášť a hod­no­ce­ní se pro­vá­dí pod­le kla­si­fi­kač­ní stupnice

  1. a) 1 – výborný
  2. b) 2 – chvalitebný
  3. c) 3 – dobrý
  4. d) 4 – dostatečný
  5. e) 5 – nedostatečný

  Žák vyko­ná zkouš­ku úspěš­ně, pokud je hod­no­cen stup­něm a) až d).

  Další podrob­ná kri­té­ria pro jed­not­li­vé pro­fi­lo­vé zkouš­ky jsou uve­de­na v příloze: