Na umprumce se natáčelo

V pátek 16. dub­na ožil hlav­ní are­ál SŠUP v Zahradní uli­ci neob­vyklou akti­vi­tou. Svoje klau­zur­ní cvi­če­ní, tři­ce­ti­sekun­do­vý reklam­ní spot, zde natá­čel jeden z našich nej­vý­raz­něj­ších stu­den­tů posled­ních let Adam Faltus. 

Momentálně Adam úspěš­ně pokra­ču­je ve stu­diu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­ba, obor kame­ra), k obno­ve­né spo­lu­prá­ci s orlic­ko­ús­tec­kou umprum­kou dodá­vá: „Hledali jsme vhod­né mís­to pro natá­če­ní původ­ně ve fab­ri­kách, ale v dneš­ní covi­do­vé době nás bohu­žel nikam nepustili. 

Domluvil jsem se s panem ředi­te­lem Salingerem, kte­rý nám umož­nil noč­ní natá­če­ní ve ško­le, za což mu veli­ce děkujeme.“ 

Foto: Kateřina Lebedová