Provoz školy

Provoz školy

Provoz školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 9. 2020 8.00 hod.

Reagujeme na čet­né dota­zy našich stu­den­tů ohled­ně mož­né­ho ředi­tel­ské­ho vol­na v pátek 25. září – dosud nedo­šel žád­ný ofi­ci­ál­ní pokyn z minis­ter­stva škol­ství ani od hygi­e­ni­ků, ome­ze­ní výu­ky tudíž zatím neplánujeme.

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

V sou­vis­los­ti se zhor­šu­jí­cí se epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­cí se od zítř­ka, tj. 18. září, vra­cí rouš­ky do vnitř­ních pro­stor v celém Česku i během výuky.