Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 23. 6. 2020 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a propagace)
3
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seřizovač)
7
23-52-H0l Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
6

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 3. čer­ven­ce 2020

Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 10. čer­ven­ce 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů 

  • 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
    (ŠVP Reklama a propagace)
  • 23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
    (ŠVP Mechanik seřizovač)

Výsledky ke sta­že­ní v PDF