Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

Provoz školy – prezenční výuka

aktu­a­li­za­ce k 6. 5. 2021

 • Nadále pro­bí­há distanč­ní výu­ka ve vše­o­bec­ně-vzdě­lá­va­cích předmětech.
 • Zůstává v plat­nos­ti mož­nost indi­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí (1 žák + 1 peda­gog). Zde není povin­nost tes­to­vá­ní žáků.
 • Zůstává v plat­nos­ti mož­nost sku­pi­no­vých kon­zul­ta­cí (2–6 žáků + 1 peda­gog). Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků. 
 • Výuka OVK žáků stro­jí­ren­ských obo­rů a před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí bude pro­bí­hat pod­le upra­ve­né­ho roz­vr­hu (viz. pří­lo­ha). Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků.
 • V pří­pa­dě potře­by uby­to­vá­ní je nezbyt­né kon­tak­to­vat s dosta­teč­ným před­sti­hem vedou­cí vycho­va­tel­ku DM Ing. Dagmar Hodasovou. Zde je povin­nost tes­to­vá­ní žáků.

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 10. 5. 2021

Harmonogram pre­zenč­ní výu­ky před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­kých čin­nos­tí od 3. 5. 2021

Informace pro ško­ly a škol­ská zaří­ze­ní 20. 4. 2021 (SkUE17)

MO MZDR ško­ly od 26. 4. 2021 do odvolani.pdf

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 5. 5. 2021 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2021/2022, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a propagace)
4
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seřizovač)
10
23-52-H0l Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
10

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 28. květ­na 2021

Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 4. červ­na 2021

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

 

Na umprumce se natáčelo

Na umprumce se natáčelo

Na umprumce se natáčelo

V pátek 16. dub­na ožil hlav­ní are­ál SŠUP v Zahradní uli­ci neob­vyklou akti­vi­tou. Svoje klau­zur­ní cvi­če­ní, tři­ce­ti­sekun­do­vý reklam­ní spot, zde natá­čel jeden z našich nej­vý­raz­něj­ších stu­den­tů posled­ních let Adam Faltus. 

Momentálně Adam úspěš­ně pokra­ču­je ve stu­diu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­ba, obor kame­ra), k obno­ve­né spo­lu­prá­ci s orlic­ko­ús­tec­kou umprum­kou dodá­vá: “Hledali jsme vhod­né mís­to pro natá­če­ní původ­ně ve fab­ri­kách, ale v dneš­ní covi­do­vé době nás bohu­žel nikam nepustili. 

Domluvil jsem se s panem ředi­te­lem Salingerem, kte­rý nám umož­nil noč­ní natá­če­ní ve ško­le, za což mu veli­ce děkujeme.” 

Foto: Kateřina Lebedová

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí v sou­la­du s § 79 odst. 3 záko­na 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le § 24 odst. 1 vyhláš­ky č. 177/2009 Sb., o bliž­ších pod­mín­kách ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní ve střed­ních ško­lách matu­rit­ní zkouš­kou, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, sta­no­vu­je způ­sob a kri­té­ria hod­no­ce­ní zkou­šek a způ­sob sta­no­ve­ní výsled­né­ho hod­no­ce­ní zkou­šek pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2021 násle­dov­ně:

  Každá zkouš­ka pro­fi­lo­vé čás­ti je hod­no­ce­na zvlášť a hod­no­ce­ní se pro­vá­dí pod­le kla­si­fi­kač­ní stupnice

  1. a) 1 – výborný
  2. b) 2 – chvalitebný
  3. c) 3 – dobrý
  4. d) 4 – dostatečný
  5. e) 5 – nedostatečný

  Žák vyko­ná zkouš­ku úspěš­ně, pokud je hod­no­cen stup­něm a) až d).

  Další podrob­ná kri­té­ria pro jed­not­li­vé pro­fi­lo­vé zkouš­ky jsou uve­de­na v příloze:

 

 

Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Úprava termínů maturitních zkoušek jaro 2021

Na zákla­dě opat­ře­ní obec­né pova­hy Ministerstva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy č.j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 ředi­tel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí upra­vu­je ter­mí­ny pro­fi­lo­vých zkou­šek matu­rit­ní zkouš­ky v jar­ním zku­šeb­ním obdo­bí 2021 takto:

Praktické maturitní zkoušky

 • umě­lec­ké obo­ry: 19. dub­na – 17. květ­na 2021 (z toho deset pra­cov­ních dnů prá­ce na prak­tic­kých zkouš­kách bez běž­né výu­ky ve dnech 3.–14. 5. 2021)
 • obor Obalová tech­ni­ka: 31. května–2. červ­na 2021
 • obor Mechanik seři­zo­vač: 12.–14. květ­na 2021

Ústní zkoušky

 • 4.F  10.–11. červ­na 2021
 • 4.GD 14.–18. červ­na 2021
 • 4.IP 4.–9. červ­na 2021 (4. 6. pre­zen­ta­ce, 7.–9. 6. úst­ní zkoušky)
 • 4.RM 14.–18. červ­na 2021
 • 4.FDO (2019/20) 10.–11. červ­na 2021

Didaktické testy – upozornění změna termínu konání

Didaktické tes­ty (spo­leč­ná část MZ): 24.–25. květ­na 2021
(kon­krét­ní ter­mí­ny jed­not­li­vých zkou­šek urču­je jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma vyda­né MŠMT)

Písemné práce (profilová část MZ):

neko­na­jí se

 

Celý pokyn ke stažení

Informace o změně termínu

Informace o změně termínu

Informace o změně termínu

roz­hod­nu­tí o pří­je­tí ucha­ze­čů do obo­rů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce),
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač (ŠVP Mechanik seři­zo­vač)
a 23-52-H/01 Nástrojař (ŠVP Nástrojař)

pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude  zve­řej­ně­no dne 19. květ­na 2021

pro 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude zve­řej­ně­no dne 21. květ­na 2021

celý pokyn ke sta­že­ní zde