Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Tento a příští týden, nepře­tr­ži­tě až do pát­ku 9. červ­na, žije naše umprum­ka čilým matu­rit­ním ruchem. Zkoušky dospě­los­ti v úst­ní podo­bě čeka­jí cel­kem tři umě­lec­ké a dvě prů­mys­lo­vé třídy.

První den zkou­šek, tedy v pon­dě­lí 29. květ­na, se usku­teč­ni­lo slav­nos­tí zahá­je­ní tří­dy 4.M (obor Mechanik-seři­zo­vač, tříd­ní uči­tel Pavel Mudruněk). Polovina z cel­kem dese­ti matu­ran­tů již také absol­vo­va­la své úst­ní zkouš­ky. Na pro­gra­mu byly také pre­zen­ta­ce a obha­jo­by prak­tic­kých pra­cí dvou­o­bo­ro­vé umě­lec­ké tří­dy 4.GD (Grafický design, Design oděvů, tříd­ní uči­tel­ka Andrea Suchánková).

V úte­rý čeka­jí úst­ní zkouš­ky dal­ší matu­ran­ty z obou tříd, o den poz­dě­ji se k nim při­po­jí deset matu­ran­tek ze tří­dy 4.R (obor Reklama a pro­pa­ga­ce, tříd­ní uči­tel­ka Ing. Jana Nagyová).

Příští týden pak do „matu­rit­ní­ho boje“ vyra­zí zby­lé dvě umě­lec­ké tří­dy – 4.F (obor Fotografie a média, tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Monika Dajčarová) a 4.IP (obo­ry Textilní a inte­ri­é­ro­vý design, Design pro­duk­tů a oba­lů, tříd­ní uči­tel­ka Ivana Franzová).

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý pro­gram. Aktivity napříč umě­lec­ký­mi i prů­mys­lo­vý­mi obo­ry si vyzkou­še­lo cel­kem 121 účastníků!

Výpravy z cel­kem dese­ti škol muse­ly pro­ká­zat nejen logic­ké myš­le­ní, ale také šikov­nost a kre­a­ti­vi­tu. „Na pra­co­viš­tích je navíc čas­to do nápl­ně jed­not­li­vých obo­rů zasvě­co­va­li pří­mo stu­den­ti umprum­ky, což vytvá­ře­lo nefor­mál­ní a tvůr­čí atmo­sfé­ru,“ pozna­me­nal Vladimír Zemánek, mana­žer pro­jek­tu TECHNOhrátky.

Mladé sou­tě­ží­cí při­šel pod­po­řit nejen ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger, ale také sta­ros­ta měs­ta Petr Hájek. Ten je také moti­vo­val ke stu­diu prá­vě v Ústí nad Orlicí. „Pokud si vybe­re­te někte­rý z obo­rů, kte­ré umprum­ka vyu­ču­je, bude to urči­tě správ­ná vol­ba. Navíc měs­to Ústí nad Orlicí je i dob­rým mís­tem pro život a nabí­zí boha­té kul­tur­ní, spor­tov­ní i spo­le­čen­ské vyži­tí. Studenty tak zde čeka­jí čty­ři pří­jem­ně strá­ve­né roky,“ uve­dl starosta.

V manu­ál­ních sou­tě­žích, kte­ré v pro­gra­mu nechy­bě­ly, byli nej­ú­spěš­něj­ší žáci ZŠ Sv. Čecha z Chocně. Ve vědo­most­ním kví­zu se nej­ví­ce daři­lo výpra­vě ZŠ a MŠ Červená Voda.

TECHNOhrátky se dosud pre­zen­to­va­ly v šest­a­dva­ce­ti střed­ních odbor­ných ško­lách Pardubického kra­je a žákům základ­ních škol před­sta­vi­ly ukáz­ky 69 obo­rů. Akce se zúčast­ni­lo již 16 175 žáků ze 121 základ­ních škol.

Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídelna)

Nástup: mož­ný ihned

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 0,5 popř. 1)

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Vladimír Brodina – vedou­cí ŠJ
tele­fon: 465 518 120, 731 149 095, jidelna@ssup.cz

Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy.

Významný úspěch aktu­ál­ně zazna­me­na­la stu­dent­ka matu­rit­ní­ho roč­ní­ku Adéla Slivková, kte­rá při­hlá­si­la svůj pro­jekt Thallasa – návrh plá­žo­vé­ho dom­ku – do pres­tiž­ní sou­tě­že Design Award. Ta letos zazna­me­na­la rov­ných sto účast­ní­ků ve třech vypsa­ných kate­go­ri­ích: Produktový design, Soukromý inte­ri­ér, Veřejný inte­ri­ér. Právě v posled­ně jme­no­va­né figu­ru­je matu­rant­ka z umprum­ky mezi tře­mi nej­lep­ší­mi! Výsledky sou­tě­že byly vyhlá­še­ny 11. květ­na. „Adéla pat­ři­la celé čty­ři roky mezi nej­lep­ší stu­dent­ky naší ško­ly a ten­to úspěch doklá­dá její kva­lit­ní prá­ci,“ oce­ňu­je vedou­cí umě­lec­kých obo­rů ško­ly Jaroslav Habrman.

Další zají­ma­vý počin mož­ná v dohled­né době vyu­ži­je­te osob­ně – jed­ná se o dár­ko­vé před­mě­ty, jejichž návrhy pochá­ze­jí ze SŠUP. Pardubický kraj totiž vyhlá­sil sou­těž o nej­lep­ší návrh výtvar­né­ho zpra­co­vá­ní dár­ko­vých upo­mín­ko­vých před­mě­tů. Téma bylo „Pocta dubům v Pardubickém kra­ji“. Soutěže se z umprum­ky zúčast­ni­lo trio stu­den­tek 3. roč­ní­ku: Anna Marešová, Petra Macháčková a Barbora Malá. Jejich prá­ce byly poro­tou oce­ně­ny. Zároveň kraj pro­je­vil zájem o spo­lu­prá­ci při rea­li­za­ci dár­ko­vých před­mě­tů. „Je to jeden z dal­ších pří­kla­dů spo­lu­prá­ce ško­ly s jejím zři­zo­va­te­lem a pro stu­den­ty víta­ná mož­nost rea­li­zo­vat vlast­ní návrhy,“ dodá­vá ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.