Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­su, vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ni ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a zpu­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
82-41-M/02  Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 8

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 24. květ­na 2024

Datum koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek: 11. červ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na při­je­tí, popří­pa­dě ucha­zeč, kte­rý nepo­dal žád­nou při­hláš­ku do prv­ní­ho kola.
Uchazeči o při­je­tí do prv­ní­ho roč­ní­ku výše uve­de­ných obo­rů budou v rám­ci 2. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2024/2025 konat talen­to­vou zkouš­ku (viz níže) a škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ku ve for­mě písem­né­ho tes­tu z kulturně­historického pře­hle­du. Přijímací zkouš­ky pro­běh­nou v rám­ci jed­no­ho dne.

 

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § l l odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky č. 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a pro­pa­ga­ce
(RVP – Obalová technika)
15

Termín ode­slá­ní při­hláš­ky: 24. květ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý konal v prv­ním kole jed­not­nou zkouš­ku a nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na přijetí.

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele:

Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jednou z nej­vět­ších osob­nos­tí mezi peda­go­gy orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky je vedou­cí ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu, jeden ze strůj­ců sku­pi­ny Atika Bohuslav Horák. Mezi kole­gy i stu­den­ty oblí­be­ný Bóda, před­ní čes­ký desig­nér a archi­tekt, už letos vysta­vo­val v Holicích, kde žije. Dalším pomy­sl­ným dár­kem k jeho 70. naro­ze­ni­nám bude účast na Art design fes­ti­va­lu v Mikulově, kte­rý pořá­dá vyhlá­še­ná gale­rie Křehký. Ta při­pra­vu­je v roz­me­zí 24.–26. květ­na pře­hlíd­ku sbě­ra­tel­ské­ho desig­nu a tvůr­čí worksho­py. „Noblesní zámec­ké pro­sto­ry obsa­dí desig­nér­ské insta­la­ce a chy­bět nebu­de ani dopro­vod­ný pro­gram v podo­bě tvůr­čích dílen, pre­zen­ta­cí desig­né­rů. Hlavními hvězda­mi dva­nác­té­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu budou desig­né­ři Bóda Horák a Daniel Piršč. Spoluzakladatel legen­dár­ní­ho usku­pe­ní Atika a legen­da čes­ké post­mo­der­ny Bohuslav Horák roz­ší­ří sbě­ra­tel­ské port­fo­lio znač­ky Křehký o mis­ku z ohý­ba­né­ho kovu ve tva­ru vět­vič­ky s při­lé­ha­vým názvem Křehká a Mikulovskou Venuši, jejíž mož­né for­my tepr­ve vzni­ka­jí,“ uvá­dě­jí pořa­da­te­lé v pro­spek­tu akce.

Sám osla­ve­nec pak k blí­ží­cí se akci dopl­ňu­je: „Na Art design fes­ti­va­lu vysta­vím řadu novi­nek navr­že­ných a zre­a­li­zo­va­ných v roce 2023 a 2024. Úplně prv­ní vznik­la pro gale­rii Křehký mísa Větvička. Ta vyja­dřu­je křeh­kost a záro­veň můj ruko­pis. Další objekt je inspi­ra­cí z mlá­dí, mísa Blue Target.“

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Umělecké obo­ry:

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Průmyslové obo­ry:

 • ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce
  (RVP 34-42-M/01 Obalová technika)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25

 

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, se kte­rý­mi se seznam­te před vypl­ňo­vá­ním při­hláš­ky a povin­ných příloh.

Žáky z jiných škol je mož­né při­jmout pou­ze v pří­pa­dě nena­pl­ně­ní kapa­ci­ty DM žáky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM je zahá­je­no podá­ním nále­ži­tě vypl­ně­né a pode­psa­né při­hláš­ky k uby­to­vá­ní do DM, včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS) do 31. 5. 2024 zákon­ným zástup­cem nezle­ti­lé­ho žáka nebo zle­ti­lým žákem prostřednictvím:

 • poš­tov­ní služ­by na adre­su ško­ly – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • sekre­ta­ri­á­tu Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01
  Ústí nad Orlicí
 • sku­pi­no­vé­ho vycho­va­te­le v DM (uby­to­va­ní žáci)
 • dato­vé schrán­ky (sou­kro­mé dato­vé schrán­ky rodičů)
 • elek­tro­nic­ké komu­ni­ka­ce – pou­ze s uzná­va­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­sem (není mož­né poslat sken při­hláš­ky e-mailem)

 Přihláška k uby­to­vá­ní do DM včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS)  pla­tí na jeden škol­ní rok. U již uby­to­va­ných žáků tak nevzni­ká nárok na uby­to­vá­ní v násle­du­jí­cím škol­ním roce.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k ubytování 

kri­té­ria – Příloha k při­hláš­ce do DM č. 1

Pravidla pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024-2025

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

Nástup: 1. 9. 2024

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (čás­teč­ný úvazek)

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

MgA. Mgr. Martina Novozámská 
tele­fon: 465 518 111, mnovozamska@ssup.cz