Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 23. 9. 2020 vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2021/2022, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich spl­ně­ní:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných ucha­ze­čů
82–41–M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
10
82–41–M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
15
82–41–M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15
82-41-M/04 Průmyslový design
(Design pro­duk­tů a oba­lů)
15

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2020

Termín koná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky
– pro obo­ry Užitá foto­gra­fie a Grafický design tis­ko­vin –  5. a 6. led­na 2021
– pro obo­ry Textilní a inte­ri­é­ro­vý desing, Design pro­duk­tů a Design oděvů– 7. a 8. led­na 2021

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 11. 2020

Úřední hodiny sekretariátu školy

úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)

 

Výuka

Provoz ško­ly od 25. 11. 2020 pro­bí­há dle mate­ri­á­lů vyda­ných vlá­dou ČR, MZČR a MŠMT, kte­ré nalez­ne­te níže:

Organizace výu­ky na SŠUP od 25. 11. 2020

Mimořádné opat­ře­ní noše­ní ochran­ných pro­střed­ků-dýcha­cích cest s ucčn­nos­tí od 21. 11. 2020

Krizové opat­ře­ní č.-1198 o ome­ze­ní pro­vo­zu škol a škol­ských zaří­ze­ní od 25. do 29. lis­to­pa­du 2020

Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Epidemií zasa­že­né­mu domo­vu pošlou pláš­tě. A pro­to­typ na dal­ší

Ústí n. O. – Zvlášť slo­ži­té situ­a­ci čelí v posled­ních dnech Domov pro seni­o­ry ve Sloupnici. Nedávno pro­ve­de­né tes­ty na koro­na­vi­rus odha­li­ly hned 45 pozi­tiv­ních výsled­ků u kli­en­tů a také dva­cít­ku naka­že­ných zaměst­nan­ců. V tu chví­li poda­la pomoc­nou ruku armá­da, kon­krét­ně 43. výsad­ko­vý pluk v Chrudimi, ale také dob­ro­vol­nic­ké sku­pi­ny. A stra­nou nezů­sta­la ani orlic­ko­ús­tec­ká umprum­ka a její odě­vář­ský ate­li­ér.

V úte­rý se šilo osto­šest

Spolupráci mezi ško­lou a domo­vem ve Sloupnici zpro­střed­ko­va­la Olga Alia Krulišová, dob­ro­vol­ni­ce, kte­rá už na jaře zalo­ži­la face­boo­ko­vou sku­pi­nu Šijeme rouš­ky (Česká Třebová & Ústí nad Orlicí). „Pro domov jsme šili již na jaře, pro­to­že se situ­a­ce v posled­ních týd­nech výraz­ně zhor­ši­la, nabíd­li jsme pomoc opě­tov­ně. Jeho ředi­tel se dotá­zal, zda by někdo doká­zal ušít ochran­né pláš­tě, jen­že to je o mno­ho slo­ži­těj­ší. Profi šva­dle­ny jsou v naší sku­pi­ně mini­mál­ně,“ při­pouš­tí Krulišová, jež se roz­hod­la kon­tak­to­vat ško­lu ve měs­tě, kde sama pra­cu­je. Úspěšně.

Šicí stro­je v díl­nách umprum­ky se roz­je­ly hned v úte­rý ráno, a to záslu­hou Kateřiny Sýkorové, Andrey Suchánkové a Ivany Franzové. Potřebný mate­ri­ál na prv­ní dva­cít­ku plášťů, netka­nou tex­ti­lii, si peda­gož­ky při­vez­ly pří­mo ze Sloupnice. „S kole­gy­ně­mi jsme se daly dohro­ma­dy oka­mži­tě. Rády bychom zapo­ji­ly i naše stu­den­ty, jen­že ti bohu­žel aktu­ál­ně do ško­ly nesmě­jí,“ při­po­mí­ná ome­ze­ní výu­ky Kateřina Sýkorová.

Výroba ochran­né­ho pláš­tě je v porov­ná­ní s rouš­kou ve všech ohle­dech výraz­ně nároč­něj­ší. „Oceňuji pro­to úsi­lí kole­gyň. Díky nim nava­zu­je­me na pomoc z jara, kdy jsme dob­ro­vol­ní­ky pod­po­ři­li množ­stvím kva­lit­ní­ho mate­ri­á­lu z našich skla­dů,“ říká ředi­tel SŠUP Zdeněk Salinger.

Podle pro­to­ty­pu vznik­nou dal­ší

Důležité je zejmé­na to, že v odě­vář­ských ate­li­é­rech kdy­si vyhlá­še­né ústec­ké „tex­til­ky“ vzni­kl pro­to­typ, pod­le kte­ré­ho v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech mohou dob­ro­vol­ní­ci ušít dal­ší tolik potřeb­né pláš­tě. „Snažili jsme se střih vyla­dit a při­způ­so­bit tak, aby byl uni­ver­zál­ní pro muže i ženy a moh­li jej vyu­žít také vojá­ci, kte­ří v domo­vě vypo­má­ha­jí. Prototyp se stři­hem pře­dá­me hned ve stře­du,“ ujiš­ťu­je Kateřina Sýkorová.

Sloupnický domov je nyní para­dox­ně v situ­a­ci, kdy má mate­ri­á­lu na pláš­tě dost. Potřeba jsou ale šikov­né ruce. „Vyrobit by šlo mož­ná až tisíc tex­til­ních plášťů, k dis­po­zi­ci jsou při­bliž­ně dva kilo­me­t­ry mate­ri­á­lu, kte­rý domov zís­kal darem,“ zmi­ňu­je dal­ší víta­nou pomoc Olga Alia Krulišová. „Nové pláš­tě by byly výraz­ně lep­ší pro běž­ný pro­voz než ige­li­to­vé ove­ra­ly, kte­ré vojá­ci i dal­ší per­so­nál vel­mi rych­le pro­po­tí,“ dodá­vá ješ­tě.

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Omlouváme se, ale z důvo­du epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce jsme nuce­ni zru­šit všech­ny ter­mí­ny pří­prav­ných kur­zů.

Do 20. 11. 2020 trvá nou­zo­vý stav, tak­že kur­zy usku­teč­nit nemů­že­me. Jaká bude situ­a­ce po tom­to ter­mí­nu, zatím neví­me. Z důvo­du zacho­vá­ní rov­nos­ti pod­mí­nek k pří­pra­vě na talen­to­vé zkouš­ky ruší­me všech­ny ter­mí­ny, i kdy­by teo­re­tic­ky byly ty posled­ní už dostup­né. Z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti a pro­sto­ro­vých kapa­cit nemů­že­me všech­ny zájem­ce slou­čit do posled­ních dvou ter­mí­nů.

Jako urči­tou náhra­du vám na vaše mai­lo­vé kon­tak­ty pošle­me infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vých zkou­šek a ukáz­ky pra­cí z minu­lých zkou­šek. Dále vám poskyt­ne­me základ­ní infor­ma­ce jak kres­lit a malo­vat úko­ly, kte­ré budou zadá­ny při talen­to­vé zkouš­ce, včet­ně uká­zek a popi­sů jakým chy­bám se vyhnout.

Tyto infor­ma­ce vám bude­me postup­ně zasí­lat dle pořa­dí vašich při­hlá­šek na kur­zy. Všichni je obdr­ží nej­poz­dě­ji do dvou týd­nů.

Děkujeme za pocho­pe­ní,

za SŠUP ak. mal. Jaroslav Habrman

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

V sou­la­du s opat­ře­ním obec­né pova­hy MŠMT (MSMT-40610/2020-1) je tím­to roz­hod­nu­tím zru­šen pokyn ředi­te­le č. 42/2020, č. j. 579/2020/SSUP k orga­ni­za­ci voleb škol­ské rady Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Rozhodnutí o zru­še­ní voleb PDF

Opatřením obec­né pova­hy MŠMT PDF

 

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel ško­ly.

Termín voleb:

1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin ve sbo­rov­ně ško­ly.

2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 12.00 hodin ve sbo­rov­ně ško­ly

Oprávnění voli­či a peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci mohou navr­ho­vat kan­di­dá­ty pro vol­by do škol­ské rady do 2.11.2020. Návrhy zašlou písem­ně na adre­su ško­ly nebo je pře­da­jí osob­ně v sekre­ta­ri­á­tu ško­ly. Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný sou­hlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lís­tek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

  • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
  • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du zto­tož­ně­ní.
  • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voli­či.
Dny otevřených dveří – zrušeny

Dny otevřených dveří – zrušeny

Dny otevřených dveří – zrušeny

Vzhledem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci jsme říj­no­vé ter­mí­ny Dnů ote­vře­ných dve­ří zru­ši­li.

  • Nabízíme  mož­nost indi­vi­du­ál­ní tele­fo­nic­kých kon­zul­ta­cí
obor kon­takt­ní oso­ba tele­fon ter­mín
Grafický design tis­ko­vin Mgr. Bohuslav Špaček 602 351 770 čtvr­tek 9.00–11.30
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design akad. mal. Jaroslav Habrman 776 897 903

úte­rý 9.00–12.00

stře­da 9.00–12.00

Design oděvů MgA. Kateřina Sýkorová 604 370 568 pon­dě­lí 10.00–11.30
Design pro­duk­tů a oba­lů akad. arch. Bohuslav Horák 602 113 100 stře­da 13.00–15.00
Užitá foto­gra­fie a média Mgr. et MgA. Martina Novozámská 723 972 953 stře­da 13.00–15.00
Reklama a pro­pa­ga­ce Ing. Jana Nagyová 465 518 137 čtvr­tek 12.00–14.00

Mechanik seři­zo­vač

Nástrojař

Ing. Milan Sahliger

465 518 127

777 002 115

čtvr­tek 8.00–9.30

pátek 8.00–9.30

Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí říze­ní RNDr. Hana Havlová

465 518 113

777 007 792

čtvr­tek 10.00–11.00
Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí říze­ní Ing. Jan Nagy

465 518 115

776 016 438

úte­rý 10.00–11.30

čtvr­tek 12.00–14.00