Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2023/24

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2023/24

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2023/24

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 26. 1. 2023 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seři­zo­vač)
30
23-52-H/01 Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
24

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 1. břez­na 2023

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele:

 

 

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 3. až 6. led­na 2023 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2023.

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení:

Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Litomyšl – Úspěšná absol­vent­ka orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a také něko­lik let její peda­gož­ka Veronika Bílková o sobě opět vel­mi význam­ně dala vědět! Po úspě­chu oce­ňo­va­né kni­hy o Ludwigu van Beethovenovi ten­to­krát upře­la svou pozor­nost na čes­kou kla­sic­kou hud­bu… a pro­to­že má svůj ate­li­ér v Litomyšli, muse­lo dojít záko­ni­tě na zdej­ší­ho rodá­ka Bedřicha Smetanu.

Knihu před­sta­vi­la návštěv­ní­kům, kte­ří dora­zi­li do její­ho lito­myšl­ské­ho ate­li­é­ru v sobo­tu 17. pro­sin­ce. Nechyběli mezi nimi peda­go­go­vé i stu­den­ti její rod­né „umprum­ky“. Publikaci z pro­duk­ce nakla­da­tel­ství Verzone nyní, stej­ně jako pře­de­šlý titul o van Beethovenovi, najde­te na pul­tech knih­kup­ců a je jis­tě tipem na vánoč­ní dárek.

Foto: Jaroslav Habrman

Premiérové studentské volby na umprumce

Premiérové studentské volby na umprumce

Premiérové studentské volby na umprumce

V pon­dě­lí 12. a úte­rý 13. pro­sin­ce se po celém Česku kona­ly dal­ší stu­dent­ské vol­by – ten­to­krát prv­ní kolo pre­zi­dent­ských. Celostátně pořá­da­ná akce má za cíl zved­nout zájem mezi budou­cí­mi prvo­vo­li­či a zvý­šit jejich občan­skou anga­žo­va­nost. Na umprum­ce se záslu­hou koor­di­ná­tor­ky – stu­dent­ky 2. roč­ní­ku Leny Šafrové – kona­ly „cvič­né vol­by“ vůbec popr­vé. Mezi stu­den­ty napříč roč­ní­ky a obo­ry o ně byl vel­ký zájem.

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

Úspěch jako hrom! Studentky naší ško­ly s pře­hle­dem vyhrá­ly regi­o­nál­ní kon­ver­zač­ní sou­těž v ang­lic­kém jazy­ce pro střed­ní odbor­né ško­ly, kte­rá se kona­la v Lanškrouně 24. listopadu.

 Jana Junková se umís­ti­la na prv­ním mís­tě v kate­go­rii pro 1. a 2. roč­ní­ky, Taťána Menclová pak kra­lo­va­la kate­go­rii pro 3. a 4. ročníky.

 „Obě ohro­mi­ly poro­tu svým ply­nu­lým pro­je­vem, výslov­nos­tí i šíří slov­ní záso­by. Studentkám gra­tu­lu­je­me a děku­je­me, že pomá­ha­jí dělat naší ško­le dob­ré jmé­no. Well done, ladies!“chválila úspěš­né repre­zen­tant­ky vyu­ču­jí­cí ang­lič­ti­ny z naší umprum­ky Vendula Bittner.