Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek

Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 

  • pátek 14. říj­na 2022 – od 13 do 17 hodin 
  • sobo­ta 15. říj­na 2022 – od 8 do 13 hodin 

 Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 (kaž­dý den od 9–11 hod).

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. – 6. led­na 2023
Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou.

Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky. 

V dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní není počet při­hlá­šek omezen. 

Termíny podá­ní při­hláš­ky pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho řízení:

  • obo­ry vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou: nej­poz­dě­ji do stře­dy 30. lis­to­pa­du 2022

Od roku 2020 je na zad­ní stra­nu tisko­pi­su dopl­něn údaj o škol­ním roce absol­vo­va­né­ho roč­ní­ku, jehož vysvěd­če­ní je pro úče­ly při­jí­ma­cí­ho říze­ní před­lo­že­no, a to pro ozna­če­ní nehod­no­ce­né­ho dru­hé­ho polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Tiskopisy z před­cho­zích let jsou plat­né za pod­mín­ky dopl­ně­ní všech infor­ma­cí, zejmé­na o při­lo­že­ní Doporučení škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní pro úpra­vu pod­mí­nek při­jí­má­ní ke vzdě­lá­vá­ní a dopl­ně­ní výše uve­de­né­ho škol­ní­ho roku.

Formuláře při­hlá­šek:

Podrobnější infor­ma­ce naleznete:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-a-v-konzervatorich-platne-ve-skolnim-roce-20222023

Přihlášku je mož­né doru­čit na poda­tel­nu střed­ní ško­ly osob­nězaslat poš­tou, osob­ní dato­vou schránkou

Uchazeči se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, kte­ří poža­du­jí úpra­vu pod­mí­nek při­jí­ma­cí­ho říze­ní, musí spo­lu s při­hláš­kou ode­vzdat také dopo­ru­če­ní škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní. 

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. – Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie – tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka Kuběnková… a jak jinak než ohléd­nu­tím za prázd­ni­no­vým kun­sthis­to­ric­kým puto­vá­ním – ten­ton­krát po pámát­kách střed­ních Čech. Mezi návštěv­ní­ky nechy­bě­li tra­dič­ní účast­ní­ci před­ná­šek, stej­ně tak stu­den­ti napříč vše­mi roč­ní­ky umě­lec­kých oborů.

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

» kres­ba
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.
Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» mal­ba
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou. Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, papí­ry pro mal­bu poskyt­ne ško­la.
Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 12. 11. 2022 | 26. 11. 2022 | 10. 12. 2022.

» ter­mí­ny

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu od 9.30 – 13.00 hod. (regis­tra­ce 9.00 – 9.30).

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkoušky.

V pří­pa­dě opa­ko­vá­ní někte­ré­ho kur­zu bude zájem­cům věno­ván indi­vi­du­ál­ní pří­stup dle jeho potřeb.

» cena 
300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kurzu.

» místo koná­ní kur­zu
ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

» při­hláš­ky

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111;
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží e-mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném termínu);
  • sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kurzu.

» přihlá­še­ní je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájemcům.

Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman

Ceny stravování ve školní jídelně

Ceny stravování ve školní jídelně

Ceny stravování ve školní jídelně

Od 1. září 2022 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídelně:

  • Firma/cizí stráv­ník – 85 Kč
  • Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 24,20 Kč
  • Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 34 Kč
  • Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 93 Kč

Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky.

Podrobnější kal­ku­la­ce je k dis­po­zi­ci ke stažení