V areálu bývalé textilky Perla začíná stavba ateliérů

Ve čtvr­tek 6. 6. 2024 zača­la v are­á­lu býva­lé tex­til­ky Perla v Ústí nad Orlicí stav­ba ate­li­é­rů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, jejímž zři­zo­va­te­lem je Pardubický kraj. Ten zde do kon­ce roku 2025 posta­ví moder­ní novostav­bu za 180 mili­o­nů korun včet­ně vyba­ve­ní a slu­žeb jako autor­ský dozor a tech­nic­ký dozor inves­to­ra. Téměř 165 mili­o­nů zís­ká kraj z dota­ce Národního plá­nu obno­vy na revi­ta­li­za­ci brown­fiel­dů. Zhotovitelem stav­by jsou spo­leč­nos­ti Marhold a Stating.

Za pro­jek­tem ate­li­é­ry naší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly jsou hodi­ny a hodi­ny tvr­dé prá­ce, slo­ži­tých majet­ko­práv­ních jed­ná­ní a pří­prav. Jedná se pro tuto chví­li o nej­vět­ší kraj­ský pro­jekt v oblas­ti škol­ství a i pod­le zástup­ců minis­ter­stva pro míst­ní roz­voj se jed­ná o pří­klad­ný záměr na revi­ta­li­za­ci brown­fiel­du, za což se slu­ší podě­ko­vat také vede­ní Ústí nad Orlicí, kte­ré nám po celou dobu bylo sil­ným part­ne­rem. Původní záměr jsme při­pra­vo­va­li do jiné­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu, a pro­to bylo nut­né při­způ­so­bit pro­jekt pod­mín­kám Národního plá­nu obno­vy, což se poda­ři­lo. Opět se nám uká­za­lo, že kdo je při­pra­ven, není pře­kva­pen. Také díky pozi­tiv­ní­mu vývo­ji na sta­veb­ním trhu se poda­ři­lo celou stav­bu vysou­tě­žit výraz­ně lépe, než byla původ­ní před­po­klá­da­ná hod­no­ta, což nám uvol­ní ruce také na dal­ší inves­ti­ce v oblas­ti škol­ství. Celkově se pohy­bu­je­me na část­ce 180 mili­o­nů korun včet­ně vyba­ve­ní a slu­žeb jako autor­ský dozor a tech­nic­ký dozor inves­to­ra. Samostatná stav­ba vychá­zí na při­bliž­ně 140 mili­o­nů korun,“ uve­dl hejtman Martin Netolický s tím, že stav­ba by měla být dokon­če­na před vánoč­ní­mi svát­ky roku 2025.

Novostavba ate­li­é­rů nahra­dí stá­va­jí­cí pro­sto­ry ško­ly ve Špindlerově uli­ci. „Uměleckoprůmyslová ško­la v Ústí nad Orlicí je z kraj­ské­ho pohle­du uni­kát­ní a pře­de­vším spá­do­vá nejen pro náš kraj. Proto chce­me posu­nout záze­mí do pod­mí­nek 21. sto­le­tí, jeli­kož si to žáci, ale i peda­go­go­vé zaslou­ží. V nové budo­vě budou umís­tě­ny učeb­ny, díl­ny, ate­li­é­ry a potřeb­né záze­mí pro výu­ku umě­lec­kých obo­rů tex­til­ní výtvar­nic­tví, užit­ná foto­gra­fie a média, prů­mys­lo­vý design, mode­lář­ství a návr­hář­ství oděvů, gra­fic­ký design a pro obor oba­lo­vá tech­ni­ka. Součástí budou i dvě počí­ta­čo­vé učeb­ny. Ostatní učeb­ny ško­ly zůsta­nou v are­á­lu v Zahradní uli­ci,“ popsal pro­jekt kraj­ský rad­ní pro oblast škol­ství Josef Kozel.

Podle náměst­ka hejtma­na Pardubického kra­je pro oblast inves­tic a kul­tu­ry Romana Línka se jed­ná o mimo­řád­ný pro­jekt, kte­rý by mohl slou­žit jako vzo­ro­vý pro dal­ší regi­o­ny. „V posled­ní době se hod­ně mlu­ví o kre­a­tiv­ním prů­mys­lu. Mnoho lidí neví přes­ně, co si pod tím před­sta­vit, ale když ten­to ter­mín blí­že pro­zkou­má­te, zjis­tí­te, že nosi­te­li kre­a­tiv­ní­ho prů­mys­lu mohou být prá­vě absol­ven­ti zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. Ti, kte­ří mají talent, doved­nos­ti a doká­žou svou budou­cí eko­no­mic­kou čin­nost zalo­žit na kul­tur­ních hod­no­tách nebo umě­lec­kých vyjá­d­ře­ních. My z Pardubického kra­je se sna­ží­me jim k tomu vytvá­řet co nej­lep­ší pod­mín­ky, nyní tedy for­mou stav­by nových ate­li­é­rů. Věřím, že se to úspěš­ně pro­pí­še do fun­go­vá­ní ško­ly i budou­cích absol­ven­tů,“ řekl náměs­tek hejtma­na pro inves­ti­ce a kul­tu­ru Roman Línek.

Pardubický kraj se i s ohle­dem na nasta­ve­ní roz­počto­vé­ho urče­ní daní sna­ží být aktiv­ní v rám­ci růz­ných dotač­ních pro­gra­mů. O tom svěd­čí také stav­ba ate­li­é­rů v Perle. „Od samé­ho počát­ku našich úvah a pří­prav na vybu­do­vá­ní ate­li­é­rů v Perle jsme děla­li maxi­mum pro­to, abychom zís­ka­li exter­ní zdro­je, pro­to­že pro kraj­ský roz­po­čet by se jed­na­lo o vel­ký zásah, kte­rý by nám naru­šil dal­ší inves­tič­ní akce. Původně jsme při­pra­vo­va­li žádost do Integrovaného regi­o­nál­ní­ho ope­rač­ní­ho pro­gra­mu. Když se uká­za­lo, že se v rám­ci Národního plá­nu obno­vy ote­vře­la mož­nost čer­pat zají­ma­věj­ší pro­střed­ky na pře­mě­nu brown­fiel­dů, tak jsme pro­jekt upra­vi­li tak, aby odpo­ví­dal pod­mín­kám výzvy. Nakonec z toho­to finanč­ní­ho nástro­je zís­ká­me 165 mili­o­nů korun. Za vel­mi pruž­né jed­ná­ní bych rád podě­ko­val kole­gům z naše­ho odbo­ru roz­vo­je, ale také pro­jek­ční kan­ce­lá­ři,“ uve­dl rad­ní pro regi­o­nál­ní roz­voj a evrop­ské fon­dy Ladislav Valtr.

Foto: Lukáš Prokeš

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/125024/v-arealu-byvale-textilky-perla-zacina-stavba-atelieru-krajske-umprumky