Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Tato pra­vi­dla se vzta­hu­jí na základ­ní pro­voz­ní pod­mín­ky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí (dále jen „ško­la“) v sou­vis­los­ti s pre­zenč­ní pří­tom­nos­tí žáků niž­ších roč­ní­ků na vzdě­lá­vá­ní a při při­jí­ma­cím říze­ní
do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2020/21:

 • od 25. 5. 2020
  – za úče­lem usku­teč­ně­ní hod­no­ce­ní zkouš­kou nebo komi­si­o­nál­ním pře­zkou­še­ním v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy za pří­tom­nos­ti nej­vý­še 15 osob v mís­tě zkouš­ky nebo přezkoušení.
 • od 1. 6. 2020
  – kte­ří kona­jí závě­reč­nou zkouš­ku nebo si poda­li při­hláš­ku k matu­rit­ní zkouš­ce a tito žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – za úče­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (odbor­ný výcvik), při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná, žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
 • od 8. 6. 2020
  – za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin, při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná a žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – pří­tom­nost osob z řad veřej­nos­ti při prak­tic­kých zkouš­kách matu­rit­ní zkouš­ky, závě­reč­né zkouš­ky.
  – pou­ze 8. 6. 2020 je umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost účast­ní­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní dle plat­né legislativy.

Konkrétní ter­mí­ny a pod­mín­ky pre­zenč­ní výu­ky urču­jí tříd­ní uči­te­lé a vyu­ču­jí­cí pří­sluš­ných předmětů.

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF:


Při vstu­pu do ško­ly před­lo­ží žák čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré je mož­né pode­psat před vstu­pem do školy.

! Prohlášení u nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­no zákon­ným zástupcem !

 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

Další doku­men­ty ke stažení:

 • Dopis minis­t­ra škol­ství

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 18 – č. j.: MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 3 – č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 2 – č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN