TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý pro­gram. Aktivity napříč umě­lec­ký­mi i prů­mys­lo­vý­mi obo­ry si vyzkou­še­lo cel­kem 121 účastníků!

Výpravy z cel­kem dese­ti škol muse­ly pro­ká­zat nejen logic­ké myš­le­ní, ale také šikov­nost a kre­a­ti­vi­tu. „Na pra­co­viš­tích je navíc čas­to do nápl­ně jed­not­li­vých obo­rů zasvě­co­va­li pří­mo stu­den­ti umprum­ky, což vytvá­ře­lo nefor­mál­ní a tvůr­čí atmo­sfé­ru,“ pozna­me­nal Vladimír Zemánek, mana­žer pro­jek­tu TECHNOhrátky.

Mladé sou­tě­ží­cí při­šel pod­po­řit nejen ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger, ale také sta­ros­ta měs­ta Petr Hájek. Ten je také moti­vo­val ke stu­diu prá­vě v Ústí nad Orlicí. „Pokud si vybe­re­te někte­rý z obo­rů, kte­ré umprum­ka vyu­ču­je, bude to urči­tě správ­ná vol­ba. Navíc měs­to Ústí nad Orlicí je i dob­rým mís­tem pro život a nabí­zí boha­té kul­tur­ní, spor­tov­ní i spo­le­čen­ské vyži­tí. Studenty tak zde čeka­jí čty­ři pří­jem­ně strá­ve­né roky,“ uve­dl starosta.

V manu­ál­ních sou­tě­žích, kte­ré v pro­gra­mu nechy­bě­ly, byli nej­ú­spěš­něj­ší žáci ZŠ Sv. Čecha z Chocně. Ve vědo­most­ním kví­zu se nej­ví­ce daři­lo výpra­vě ZŠ a MŠ Červená Voda.

TECHNOhrátky se dosud pre­zen­to­va­ly v šest­a­dva­ce­ti střed­ních odbor­ných ško­lách Pardubického kra­je a žákům základ­ních škol před­sta­vi­ly ukáz­ky 69 obo­rů. Akce se zúčast­ni­lo již 16 175 žáků ze 121 základ­ních škol.