Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

  1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 24. 6. 2021 v době od 13.30 do 14.30 hodin ve škol­ní jídelně.
  2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 24. 6. 20201 v době od 9.30 do 11.30 hodin ve sbo­rov­ně ško­ly (1. patro v budo­vě ško­ly, Zahradní 541).

Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

  • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
  • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
  • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.

Pro vol­by do škol­ské rady za opráv­ně­né voli­če, tj. zákon­né zástup­ce nezle­ti­lých žáků a zle­ti­lé žáky jsou 2 kandidáti: 

  • paní Mgr. Nováková Pavlína, zákon­ný zástup­ce Lucie Hábové, žáky­ně 1.G 
  • paní Marešová Hana, zákon­ný zástup­ce Anny Marešové, žáky­ně 1.IP