Dny otevřených dveří – zrušeny

Vzhledem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci jsme říj­no­vé ter­mí­ny Dnů ote­vře­ných dve­ří zrušili.

  • Nabízíme  mož­nost indi­vi­du­ál­ní tele­fo­nic­kých konzultací
obor kon­takt­ní osoba tele­fon ter­mín
Grafický design tiskovin Mgr. Bohuslav Špaček 602 351 770 čtvr­tek 9.00–11.30
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design akad. mal. Jaroslav Habrman 776 897 903

úte­rý 9.00–12.00

stře­da 9.00–12.00

Design oděvů MgA. Kateřina Sýkorová 604 370 568 pon­dě­lí 10.00–11.30
Design pro­duk­tů a obalů akad. arch. Bohuslav Horák 602 113 100 stře­da 13.00–15.00
Užitá foto­gra­fie a média Mgr. et MgA. Martina Novozámská 723 972 953 stře­da 13.00–15.00
Reklama a propagace Ing. Jana Nagyová 465 518 137 čtvr­tek 12.00–14.00

Mechanik seři­zo­vač

Nástrojař

Ing. Milan Sahliger

465 518 127

777 002 115

čtvr­tek 8.00–9.30

pátek 8.00–9.30

Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí řízení RNDr. Hana Havlová

465 518 113

777 007 792

čtvr­tek 10.00–11.00
Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí řízení Ing. Jan Nagy

465 518 115

776 016 438

úte­rý 10.00–11.30

čtvr­tek 12.00–14.00