Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. – 6. led­na 2023
Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou.

Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky. 

V dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní není počet při­hlá­šek omezen. 

Termíny podá­ní při­hláš­ky pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho řízení:

  • obo­ry vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou: nej­poz­dě­ji do stře­dy 30. lis­to­pa­du 2022

Od roku 2020 je na zad­ní stra­nu tisko­pi­su dopl­něn údaj o škol­ním roce absol­vo­va­né­ho roč­ní­ku, jehož vysvěd­če­ní je pro úče­ly při­jí­ma­cí­ho říze­ní před­lo­že­no, a to pro ozna­če­ní nehod­no­ce­né­ho dru­hé­ho polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Tiskopisy z před­cho­zích let jsou plat­né za pod­mín­ky dopl­ně­ní všech infor­ma­cí, zejmé­na o při­lo­že­ní Doporučení škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní pro úpra­vu pod­mí­nek při­jí­má­ní ke vzdě­lá­vá­ní a dopl­ně­ní výše uve­de­né­ho škol­ní­ho roku.

Formuláře při­hlá­šek:

Podrobnější infor­ma­ce naleznete:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-a-v-konzervatorich-platne-ve-skolnim-roce-20222023

Přihlášku je mož­né doru­čit na poda­tel­nu střed­ní ško­ly osob­nězaslat poš­tou, osob­ní dato­vou schránkou

Uchazeči se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, kte­ří poža­du­jí úpra­vu pod­mí­nek při­jí­ma­cí­ho říze­ní, musí spo­lu s při­hláš­kou ode­vzdat také dopo­ru­če­ní škol­ské­ho pora­den­ské­ho zaří­ze­ní.