TAKÉ NAŠE ŠKOLA UKLÍZELA ČESKO

Celostátní akce má za cíl ule­vit naší krás­né pří­ro­dě a záro­veň pro­pa­go­vat eko­lo­gic­ký pří­stup. Naše ško­la se neú­čast­ni­la popr­vé, na pře­lo­mu září a říj­na pro­bě­hl dob­ro­vol­nic­ký úklid v rám­ci hodin před­mě­tu Základy eko­lo­gie. „Žáci do akce zapo­ji­li nejen sebe, ale i rodi­če, sou­ro­zen­ce, přá­te­lé… tak­že sbí­ra­lo, uklí­ze­lo dale­ko více lidí. Všichni měli za úkol poslat foto, kolik toho nasbí­ra­li, kde a kdo,“ při­blí­ži­la vyu­ču­jí­cí Lenka Karbulková, kte­rá měla koor­di­na­ci na starost.
Děkujeme všem, kdo se zapojili👏