KRAJSKÝ RADNÍ A VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ ZAVÍTALI NA UMPRUMKU

Desátý úno­ro­vý den byl pro naši ško­lu ve zna­me­ní návštěvy kraj­ské­ho rad­ní­ho pro oblast škol­ství Josefa Kozla a vedou­cí­ho odbo­ru škol­ství Pardubického kra­je Martina Kisse. Jednání s ředi­te­lem naší umprum­ky Zdeňkem Salingerem se toči­lo zejmé­na kolem plá­no­va­né výstav­by nových ate­li­é­rů umě­lec­kých obo­rů v are­á­lu býva­lé tex­til­ky Perla.