NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

S ohle­dem na nedo­sta­tek ochran­ných pro­střed­ků je jed­nou z víta­ných forem pomo­ci šití rou­šek, do kte­ré­ho se někte­ré ústec­ké ško­ly zapo­ji­ly již v pon­dě­lí dopoledne.

Naše umprum­ka také nezů­stá­vá stra­nou dění!
Rozhodli jsme se vypo­mo­ci kva­lit­ní bavl­nou a plát­nem, kte­ré máme ve skladech. 

Ve čtvr­tek ráno byly expe­do­vá­ny stov­ky met­rů mate­ri­á­lu, kte­ré budou nyní zpra­co­vá­ny v pro­sto­rách ZŠ Třebovská.

Tam si jej mohou vyzved­nout také dal­ší pří­pad­ní zájem­ci, kte­ří by se chtě­li do akce zapojit.👍

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
Kontaktní oso­ba: ředi­tel ZŠ Třebovská Mgr. Pavel Svatoš
(736 601 052)