VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

Vláda vyhlá­si­la na dal­ších tři­cet dnů výji­meč­ný stav. Situaci vyhod­no­cu­je­me, o dal­ším postu­pu bude­me žáky a jejich zákon­né zástup­ce infor­mo­vat. Po peda­go­gic­ké pora­dě v pon­dě­lí 16. břez­na sdě­lí­me mož­nos­ti ohled­ně e-lear­nin­gu a posky­to­vá­ní výu­ko­vých mate­ri­á­lů.
Prosíme, nadá­le sle­duj­te web a Facebook naší školy.

Prohlášení hejtma­na Martina Netolického k vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho stavu

Vláda České repub­li­ky s účin­nos­tí od 12. břez­na 2020 14 hodin při­stou­pi­la k vyhlá­še­ní nou­zo­vé­ho sta­vu. Jedná se jed­no­znač­ně o mimo­řád­né a potřeb­né opat­ře­ní, jehož cílem je maxi­ma­li­zo­vat ochra­nu veřej­né­ho zdra­ví a pře­de­vším usnad­nit záso­bo­vá­ní oby­va­tel­stva ochran­ný­mi pomůc­ka­mi a dez­in­fek­cí. Jedná se také o zjed­no­du­še­ní všech pro­ce­sů uvnitř stá­tu. Tento pojem může sám o sobě vytvá­řet v lidech růz­né před­sta­vy, avšak jde pře­de­vším o urych­le­ní kri­zo­vé­ho říze­ní na všech úrov­ních stá­tu. Vláda nyní může při­jí­mat opat­ře­ní s uklá­dá­ním povin­nos­tí pro práv­nic­ké, ale i fyzic­ké osoby.

Osobně bych chtěl ape­lo­vat na všech­ny obča­ny nejen Pardubického kra­je, aby dodr­žo­va­li základ­ní hygi­e­nic­ké zása­dy a sna­ži­li se být maxi­mál­ně zod­po­věd­ní ke své­mu oko­lí.
V tuto chví­li není důvod k pani­ce, ale je důle­ži­té, abychom všich­ni vní­ma­li, že toto opat­ře­ní je potřeb­né pro ochra­nu zdra­ví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman a před­se­da Bezpečnostní rady Pardubického kraje