Uzavření školy

Na zákla­dě roz­hod­nu­tí vlá­dy se ruší výu­ka ve všech ško­lách, vyjma mateř­ských od 11. břez­na 2020 na dobu neu­r­či­tou.

Sledujte pro­sím infor­ma­ce v médi­ích i na webu ško­ly.

 

Nařízení Ministerstva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol:

Nařízení  Ministerstva zdra­vot­nic­tví ČR o záka­zu akcí nad 100 lidí:

Dopis hejtma­na – Mimořádné opat­ře­ní