Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit – Aktualizováno

Aktualizacek 19. 3. 2020 21.30 hod.

Maturity budou po návra­tu stu­den­tů do škol, navrh­ne Plaga

Více viz člá­nek Novinky.cz: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/maturity-budou-po-navratu-studentu-do-skol-navrhne-plaga-40317374

Aktualizace k 18. 3. 2020 9.00 hod.

K výše uve­de­né­mu datu nemá­me nadá­le infor­ma­cí, jak bude­me postu­po­vat při koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek a stát­ních a prak­tic­kých matu­rit­ních zkouškách.

Poslední infor­ma­ce z MŠMT (17. 3. 2020)
Odklad při­jí­ma­cích zkou­šek, stát­ních matu­rit atd. 

Nejprve je nut­né počkat na vyhod­no­ce­ní opat­ře­ní smě­rem ke ško­lám vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci, jak o tom na počát­ku opat­ře­ní hovo­řil náměs­tek minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví Roman Prymula, kte­rý sto­jí v čele Ústředního kri­zo­vé­ho štá­bu. V tuto chví­li neu­mí­me říct, jak dlou­hou dobu budou ško­ly zavře­né. Nicméně je mož­né říci, že minis­ter­stvo škol­ství již od počát­ku opat­ře­ní pra­cu­je na zpra­co­vá­ní mož­ných vari­ant dal­ší­ho postu­pu. Doporučujeme sle­do­vat strán­ky MŠMT a média. 

zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru