Příprava na maturitní zkoušku z domova

Informace k 19. 3. 2020 www.cermat.cz

Žáci a jejich uči­te­lé mohou při pří­pra­vě na matu­rit­ní zkouš­ku z domo­va vyu­žít webo­vé strán­ky Centra

Maturanti, kte­ří se za sou­čas­né situ­a­ce při­pra­vu­jí ke zkouškám spo­leč­né čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky z domo­va, popř. uči­te­lé, kte­ří žákům s pří­pra­vou pomá­ha­jí, mohou při stu­diu a výu­ce na dál­ku vyu­ží­vat didak­tic­ké tes­ty, zadá­ní písem­ných pra­cí, pra­cov­ní lis­ty k úst­ním zkouškám a dal­ší infor­ma­ce zve­řej­ně­né na webo­vých strán­kách Centra.

Zkoušky společné části

Na webu maturita.cermat.cz jsou uve­de­ny všech­ny potřeb­né infor­ma­ce o orga­ni­za­ci a koná­ní matu­rit­ní zkouš­ky. Každému zku­šeb­ní­mu před­mě­tu spo­leč­né čás­ti, popř. jeho díl­čím zkouškám, jed­ná-li se o zkouš­ku kom­plex­ní, je věno­vá­na samo­stat­ná část webu, kte­rá obsa­hu­je infor­ma­ce o ově­řo­va­ných vědo­mos­tech a doved­nos­tech, struk­tu­ře jed­not­li­vých zkou­šek, povo­le­ných pomůc­kách, kri­té­ri­ích hod­no­ce­ní a mno­ho dalšího.