Ve strojírenských oborech je budoucnost,“ znělo na přehlídce

Ústí n. O. – Ve spo­lu­prá­ci s Úřadem prá­ce v Ústí nad Orlicí uspo­řá­da­la Hospodářská komo­ra Pardubického kra­je roz­sáh­lou Přehlídku stro­jí­ren­ských firem. V úte­rý 26. led­na byl jejím dějiš­těm zdej­ší Kulturní dům.

Kvalifikovaní pra­cov­ní­ci schá­ze­jí
Motto „Strojírenské fir­my před­sta­vu­jí budouc­nost regi­o­nu“ plně vysti­hu­je důvod pořá­dá­ní akce. Svoje akti­vi­ty pre­zen­to­va­lo v Ústí kolem dvou desí­tek firem, jež pat­ří mezi důle­ži­té zaměst­na­va­te­le na Orlickoústecku. Přestože jsou výděl­ky jejich zaměst­nan­ců v porov­ná­ní s jiný­mi odvět­ví­mi nad­stan­dard­ní, nedo­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků před­sta­vu­je dlou­ho­do­bý pro­blém. „Z ana­lý­zy Národního ústa­vu pro vzdě­lá­vá­ní vyply­nu­lo, že pod­ni­ky v oblas­ti prů­mys­lu mají dlou­ho­do­bý pro­blém najít kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní­ky. Své o tom samo­zřej­mě vědí i stro­jí­ren­sky zamě­ře­né fir­my z naše­ho regi­o­nu. Stálý a neu­tu­cha­jí­cí hlad po kva­li­fi­ko­va­né pra­cov­ní síle je dlou­ho­do­bým pro­blé­mem řady z nich. Setkávám se i s tím, že roz­voj firem kazí prá­vě nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků,“ uvá­dí Helena Hrdinová, vedou­cí oblast­ní kan­ce­lá­ře Orlicko, jež pod Hospodářskou komo­ru Pardubického kra­je spadá.

Spolupráce firem a škol
Úterní pře­hlíd­ka byla také víta­nou mož­nos­tí pro ško­ly, kte­ré budou­cí pra­cov­ní­ky stro­jí­ren­ských firem po odbor­né strán­ce vzdě­lá­va­jí. Mezi ně pat­ří i Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, v jejíž obo­ro­vé nabíd­ce figu­ru­je matu­rit­ní mecha­nik-seři­zo­vač a učeb­ní nástro­jař. Škola se sna­ží dlou­ho­do­bě posi­lo­vat spo­lu­prá­ci se soci­ál­ní­mi part­ne­ry, kro­mě odbor­ných pra­xí, stá­ží a exkur­zí jsou nově zavá­dě­ny sti­pen­dij­ní pro­gra­my. „Společné pře­hlíd­ky jsou dal­ší víta­nou mož­nos­tí spo­lu­prá­ce. Jsou vlast­ně opač­nou podo­bou stře­do­škol­ských burz, kte­rých se fir­my doplň­ko­vě účast­ní,“ zní z úst ředi­te­le SŠUP Zdeňka Rösslera.
Solidní zájem o pře­hlíd­ku dává tušit, že návštěv­ní­ci z řad rodi­čů i žáků nabí­ze­nou mož­nost vyu­ži­li. „Možnost stu­dia v pří­sluš­ných obo­rech a násled­né uplat­ně­ní na trhu prá­ce je dnes dis­ku­to­va­nou zále­ži­tos­tí. Proto jsme posky­to­va­li veš­ke­ré infor­ma­ce k našim prů­mys­lo­vým obo­rům, pře­hlíd­ky se také zúčast­ni­li stu­den­ti jed­not­li­vých tříd,“ sdě­lil zástup­ce ředi­te­le SŠUP Zdeněk Salinger, kte­rý měl pre­zen­ta­ci „umprum­ky“ na sta­rost, a dodal: „Spolu se zástup­ci Hospodářské komo­ry jsme toho názo­ru, že by bylo vhod­né do budouc­na v podob­ných akcích pokračovat.“