Na svatebním veletrhu nechyběla ani „umprumka“

Hradec Králové/Ústí n. O. – Svatební veletrh v Hradci Králové před­sta­vu­je jed­nu z pres­tiž­ních akcí, jichž se orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá účast­ní. Pro žáky­ně a peda­gož­ky obo­ru Design oděvů je dvou­den­ní pře­hlíd­ka v pro­sto­rách Nového Adalbertina cen­nou zku­še­nos­tí, pro ško­lu zase víta­nou mož­nos­tí pre­zen­ta­ce. V pořa­dí sed­mý roč­ník veletr­hu se ve výcho­do­čes­ké met­ro­po­li konal 22. a 23. ledna.

V režii čes­ké miss
Nejnovější sva­teb­ní tren­dy pre­zen­to­va­la zájem­cům, podob­ně jako v pře­de­šlých letech, drži­tel­ka titu­lu Miss České repub­li­ky 2003 Lucie Váchová Křížková a výtě­žek celé akce byl věno­ván na dob­ro­čin­né úče­ly. Kromě pře­hlíd­ky sva­teb­ních a spo­le­čen­ských šatů, flo­ris­tic­ké, vizá­žis­tic­ké a kadeř­nic­ké show, ochut­ná­vek typic­kých sva­teb­ních deli­ka­tes či nabíd­ky snub­ních a zásnub­ních prs­te­nů nechy­bě­ly ani stu­dent­ské prá­ce. Některé z těch, kte­ré vznik­ly na půdě umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly, se týka­jí prá­vě sva­teb­ní módy.
Mladé oděv­ní návr­hář­ky se do Hradce podí­va­ly spo­lu s obo­ro­vou vedou­cí Janou Salabovou, kte­rá v pořa­dí tře­tí účast na veletr­hu hod­no­ti­la opět pozi­tiv­ně. „Letos jsme zvo­li­li dvo­jí způ­sob pre­zen­ta­ce. Na mód­ní pře­hlíd­ce jsme před­sta­vi­li pět kolek­cí a kaž­dá ze stu­den­tek dru­hé­ho roč­ní­ku vytvo­ři­la aran­žo­va­ný sva­teb­ní model,“ uved­la peda­gož­ka ústec­ké ško­ly. Jak dopl­ni­la, stu­dent­ky měly během páteč­ní­ho pro­gra­mu mož­nost nahléd­nout do záku­li­sí a zís­ka­ly před­sta­vu, co vše sou­vi­sí s pří­pra­vou sva­teb­ní­ho obřa­du. „Možná se jim to teď zdá nere­ál­né, ale je mož­né, že v budouc­nu by je moh­la prá­ce ve sta­veb­ním saló­nu nebo agen­tu­ře živit. I to byl jeden ze zámě­rů naší účas­ti na této akci. Chtěla bych pochvá­lit prá­vě stu­dent­ky dru­hé­ho roč­ní­ku obo­ru Design oděvů za pra­cov­ní nasa­ze­ní a akti­vi­tu. Je vel­mi pří­jem­né vědět, že se na ně může člo­věk spo­leh­nout,“ uza­vře­la Jana Salabová.