Hodně sněhu, silný mráz. I takový byl letošní „lyžák“

Ústí n. O./Čenkovice – K tra­dič­ním akti­vi­tám orlic­ko­ús­tec­ké Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v oblas­ti spor­tu pat­ří už řadu let týden­ní lyžař­ský výcvi­ko­vý zájezd. Ten letoš­ní se konal od 18. do 22. led­na a jeho dějiš­těm byly Čenkovice v Orlických horách, kte­ré jsou nyní sou­čás­tí moder­ní­ho Ski are­á­lu Buková hora.

Pro ty, co chtě­jí
Vedení ško­ly při­stou­pi­lo loni k úpra­vě kur­zu, kte­ré­ho se nyní mohou účast­nit žáci napříč vše­mi roč­ní­ky. Z šestatři­ce­ti letoš­ních lyža­řů byli však až na dva všich­ni nejmlad­ší prvá­ci. Samotný výcvik pro­bí­hal ve čtyřech druž­stvech pod vede­ním zku­še­ných instruk­to­rů-peda­go­gů, nechy­bě­ly ani před­náš­ky k růz­ným téma­tům spo­je­ným s lyžo­vá­ním.
Zatímco před Vánocemi se ješ­tě kop­ce na čes­kých horách zele­na­ly, novo­roč­ní sně­ho­vá nadíl­ka garan­to­va­la kur­zu pří­z­ni­vé pod­mín­ky. „Tedy až na vel­mi níz­ké tep­lo­ty, kte­ré pada­ly až k mínus pat­nác­ti stup­ňům. Naši stu­den­ti ale zaslou­ží vel­kou pochva­lu, nemu­se­li jsme řešit žád­ný inci­dent ani zra­ně­ní. Letos pře­va­žo­va­li mezi účast­ní­ky kur­zu zku­še­něj­ší, na lyžích stá­li popr­vé pou­ze čty­ři z nich, ale i ti se rych­le nau­či­li,“ uved­la k prů­bě­hu „lyžá­ku“ zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly Hana Havlová, kte­rá jed­no z druž­stev vedla.