Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouškou

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke stažení:

Vzor odvo­lá­ní

datum odvo­lá­ní nesmí být více než tři dny po ter­mí­nu obdr­že­ní roz­hod­nu­tí a sou­čas­ně dát pozor, aby i poš­tov­ní razít­ko (v pří­pa­dě zasí­lá­ní poš­tou) nebo ter­mín osob­ní­ho ode­vzdá­ní odvo­lá­ní na ško­le nebyl poz­dě­ji než tři dny od doru­če­ní rozhodnutí.

Vzor odvo­lá­ní ke stažení: