Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Praha – Že se šikov­ní absol­ven­ti výtvar­ných obo­rů SŠUP Ústí nad Orlicí neztra­tí, je dlou­ho zná­má věc. Někteří z nich ovšem v prů­bě­hu vyso­ko­škol­ských stu­dií pat­ří k abso­lut­ní špič­ce… jako napří­klad Lenka Novotná.
27. led­na byla v praž­ském Obecním domě vyhlá­še­na oce­ně­ní pres­tiž­ní sou­tě­že Grafika roku spol­ku Hollar, o někte­rou z jede­nác­ti cen v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích usi­lo­va­lo cel­kem 419 při­hlá­še­ných pra­cí. Lenka Novotná (kte­rá aktu­ál­ně na krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­tě stu­du­je obor Grafická tvor­ba – mul­ti­mé­dia) zís­ka­la hlav­ní oce­ně­ní za svou autor­skou kni­hu s názvem Kroj, jež vznik­la v rám­ci baka­lář­ské prá­ce.
Bez zají­ma­vos­ti není, že ze stej­né tří­dy jako Lenka Novotná pochá­zí i dal­ší úspěš­ný absol­vent a lau­re­át stej­né sou­tě­že. Jakub Bachorik zís­kal hlav­ní oce­ně­ní stu­dent­ské kate­go­rie za rok 2016.

Podrobnější infor­ma­ce najdete:

Foto: archiv pořa­da­te­le, face­boo­ko­vý pro­fil Lenky Novotné