Maturitní ples 4.GI a 4.RM!

Po jar­ních prázd­ni­nách se obje­vi­ly také sním­ky z dru­hé­ho matu­rit­ní­ho ple­su naší ško­ly – konal se 24. led­na opět v ústec­kém kul­tur­ním domě. Svůj vel­ký večer si uži­ly tří­dy 4.GI (tříd­ní uči­tel­ka Ing. Blanka Hotmarová) a 4.RM (tříd­ní uči­tel­ka Ing. Eliška Částková)… a také stov­ky dal­ších návštěvníků.

Celá gale­rie k nahléd­nu­tí zde.