Studenti reklamy na exkurzi

Ještě před veli­ko­noč­ní svát­ky vyra­zi­li na zku­še­nou stu­den­ti 3. roč­ní­ku obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce. Ve stře­du 5. dub­na navští­vi­li pod vede­ním vyu­ču­jí­cí Blanky Hotmarové v Býšti síd­lo fir­my Unipap. Ta se zabý­vá výro­bou oba­lů pro veš­ke­rý prů­my­sl, což úzce sou­vi­sí s výu­kou naše­ho oboru.
Blanka Hotmarová k exkur­zi dopl­ni­la: „Naše stu­den­ty čeka­la jak teo­rie o vývo­ji fir­my, tak i prak­tic­ká ukáz­ka pro­vo­zu. Mohli si ově­řit, porov­nat a dopl­nit své zna­los­ti zís­ka­né v teo­re­tic­ké výu­ce pří­mo v pra­xi. Firmě UNIPAP moc děku­je­me za ocho­tu našim stu­den­tům něco pře­dat a těší­me se na dal­ší spolupráci.“