Rozhodnutí o úpravě kritérií přijímání a způsobu jejich hodnocení

Rozhodnutí o úpra­vě kri­té­rií při­jí­má­ní a způ­so­bu jejich hod­no­ce­ní v 1. kole při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2021/2022.

V rám­ci 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku pro škol­ní rok 2021/2022 do obo­rů:
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
23-45-L/Ol Mechanik seři­zo­vač ŠVP Mechanik seři­zo­vač)

se nebu­de konat škol­ní při­jí­ma­cí zkouška.

O při­je­tí ucha­ze­čů se bude roz­ho­do­vat pou­ze na zákla­dě hod­no­ce­ní stu­dij­ních výsled­ků ze základ­ní ško­ly a účas­ti ve vědo­most­ních a doved­nost­ních sou­tě­žích pod­le kri­té­rií uve­de­ných ve vyhlá­še­ní I. kola v bodech 2 a 3.

Více infor­ma­cí v pokynu: