Škola si zasloužila, aby prokoukla, omládla

Ústí n. O. – Největší sta­veb­ní akci ve svých ději­nách má orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá zdár­ně za sebou. Úlevu to zna­me­ná nejen pro bez­má­la 400 jejích žáků, ale také pro počet­ný peda­go­gic­ký sbor v čele s ředi­te­lem Zdeňkem Rösslerem. Od září do září se hlav­ní are­ál „umprum­ky“ pro­mě­nil ve sta­ve­niš­tě, což s sebou nes­lo řadu ome­ze­ní. „Každá tako­vá­to akce urči­té pro­blémy při­ná­ší a je tře­ba s nimi počí­tat. Kdo by se chtěl podob­né akce pouš­tět a nepři­pouš­těl si jaké­ko­liv pro­blémy, měl by to těž­ké,“ říká krát­ce po pře­dáv­ce oči­vid­ně spo­ko­je­ný ředi­tel SŠUP.

S datem 14. září 2015 všech­ny sta­veb­ní prá­ce defi­ni­tiv­ně skon­či­ly?
Ještě pro­bí­ha­jí kos­me­tic­ké dodě­láv­ky, dá se ale v souč­tu říci, že prá­ce skon­či­ly. Na slav­nost­ním ukon­če­ní se sešli zástup­ci ško­ly, doda­va­te­le, zúčast­nil se vedou­cí odbo­ru škol­ství Pardubického kra­je pan Kiss a také sta­ros­ta měs­ta pan Hájek.

Areál pro­chá­zel rekon­struk­cí téměř přes­ně rok, co vše se díky rekon­struk­ci poda­ři­lo?
Celá akce byla zahá­je­na v září minu­lé­ho roku. Probíhala i přes zimu pra­ce­mi, kte­ré nezbyt­ně nepo­tře­bo­va­ly tep­lej­ší poča­sí. Podařilo se ji dokon­čit v plá­no­va­ném ter­mí­nu. Celkový objem pra­cí byl zhru­ba 27 mili­o­nů korun. Byly finan­co­vá­ny čás­teč­ně z evrop­ských peněz, čás­teč­ně ze stát­ní­ho roz­počtu a také za při­spě­ní zři­zo­va­te­le, kte­ré se podí­lel na pra­cích, jež pat­ři­ly mezi neu­zna­tel­né nákla­dy. V rám­ci celé akce se poda­ři­lo pro­vést i opra­vy střeš­ních kry­tin na budo­vě ško­ly, budo­vě dílen i škol­ní jídel­ny. Celý are­ál se dnes nachá­zí v dob­rém stavu.

Šlo vše jako po drát­kách, nebo jste se nevy­hnu­li pro­blé­mům?
Každá tako­vá­to akce urči­té pro­blémy při­ná­ší a je tře­ba s nimi počí­tat. Kdo by se chtěl podob­né akce pouš­tět a nepři­pouš­těl si jaké­ko­liv pro­blémy, měl by to těž­ké. Nicméně mys­lím si, že po urči­tých počá­teč­ních pro­blé­mech jsme se dosta­li do sta­vu, kdy v pod­sta­tě vše fun­go­va­lo k obou­stran­né spokojenosti.

Opravovat zásad­ně ško­lu a učit, jde to vůbec dohro­ma­dy?
Domnívám se, že ani naru­še­ní výu­ky neby­lo tak mar­kant­ní, jak by se na prv­ní pohled zdá­lo. Vstřícné kro­ky muse­ly pod­stou­pit obě stra­ny, doda­va­tel i ško­la. Z obou stran byla sna­ha ome­zit dopa­dy na vzdě­lá­ní, vidět to bylo zejmé­na v čase matu­rit­ních zkou­šek, kdy byl klid ve ško­le důležitý.

Ruku na srd­ce, ule­vi­lo se vám po dokon­če­ní pra­cí?
Určitě. Výsledky prá­ce jsou vidět, ale tepr­ve uza­vře­ní celé akce při­ne­se urči­té uklid­ně­ní. Škola vstou­pi­la do 124. škol­ní­ho roku své exis­ten­ci, už si zaslou­ži­la to, aby pro­kouk­la, omlád­la. Řada lidí ško­lu hod­no­tí nejen pod­le dosa­že­ných výsled­ků, ale i pod­le toho, jak vypa­dá nave­nek. Každý, kdo pro­chá­zí kolem, si všim­ne změ­ně­né vizá­že školy.

Jaká dal­ší pozi­ti­va kro­mě vzhle­du nová podo­ba ško­ly při­ná­ší?
V kaž­dém pří­pa­dě se pro­mít­ne do eko­no­mi­ky pro­vo­zu ško­ly. Kompletní zatep­le­ní a výmě­na oken dnes při­ná­še­jí ener­ge­tic­ké úspo­ry. Provoz ško­ly se tedy zlevní.

Největší inves­tič­ní akci v ději­nách ško­ly máte za sebou, plá­nu­je­te dal­ší opra­vy?
Pokud se týká inves­tic, máme v plá­nu pokra­čo­vat. Chtěli bychom pře­de­vším vrá­tit lesk a slá­vu spor­tov­ní hale. Přestože zven­ku vypa­dá dob­ře, doslu­hu­je její pod­la­ha. Chtěli bychom ji dát do tako­vé­ho sta­vu, aby na ní zase moh­ly pro­bí­hat sou­tě­že na nej­vyš­ší úrov­ni. Chceme pocho­pi­tel­ně také zkva­lit­nit pod­mín­ky pro těles­nou výcho­vu u nás ve ško­le.
Jinak bychom se do budouc­na chtě­li věno­vat vnitř­ní­mu pro­stře­dí ško­ly. Čeká nás obno­vo­vá­ní škol­ní­ho nábyt­ku i vyba­ve­ní domo­va mládeže.

Ve měs­tě se hod­ně skloňu­je mož­ný pře­sun ate­li­é­rů ško­ly do are­á­lu býva­lé Perly, co si od této mož­nos­ti sli­bu­je­te?
Slibujeme si od toho, že by se dění hlav­ně v umě­lec­ko­prů­mys­lo­vých obo­rech při­blí­ži­lo více lidem ve měs­tě, dosta­lo se do jeho cen­t­ra. Část pro­stor, ate­li­é­rů i pro­vo­zů, by byla pou­ži­tel­ná pro veřej­nost. Bylo by dale­ko víc vidět, co naše ško­la dělá a jaké obo­ry má, jaké mož­nos­ti vzdě­lá­ní nabízí.

Jedná se pod­le Vás zatím spí­še o vizi, nebo už má kon­krét­ní obry­sy?
Je to vize, o kte­ré se vede dis­ku­se a pro jejíž rea­li­za­ci se při­pra­vu­jí kon­krét­ní kro­ky. Není to pocho­pi­tel­ně jen o chu­ti a zájmu lidí, ale také o finan­cích. Hodně zále­ží, kolik v nad­chá­ze­jí­cím pro­gra­mo­va­cím obdo­bí bude k dis­po­zi­ci pro­střed­ků na podob­ná cen­t­ra. Bude to i o tom, jakým způ­so­bem najdou spo­leč­nou řeč měs­to a kraj.