Díky výzvě 56 se podívali do Anglie

Bury St Edmunds/Ústí n. O. – V dub­nu letoš­ní­ho roku došlo k vyhlá­še­ní výzvy č. 56 Operačního pro­gra­mu Vzdělávání pro kon­ku­ren­ce­schop­nost. 800 mili­o­nů korun urče­ných mimo jiné na roz­voj čte­nář­ství a čte­nář­ské gra­mot­nos­ti ve výu­ce cizích jazy­ků umož­ňu­je peda­go­gům a žákům základ­ních i střed­ních škol napříč celou repub­li­kou absol­vo­vat zahra­nič­ní stá­že. Této mož­nos­ti se roz­hod­la vyu­žít také Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, a to hned dvě­ma způ­so­by. V říj­nu a lis­to­pa­du letoš­ní­ho roku čeka­jí výu­ko­vé poby­ty někte­ré z jejích peda­go­gů, už na pře­lo­mu září a říj­na vyra­zi­la sku­pi­na dva­ce­ti stu­den­tů 3. a 4. roč­ní­ků směr „Albion“.

Výslovnost a komu­ni­kač­ní schop­nos­ti
Jednodenní ces­tu auto­bu­sem absol­vo­va­la celá výpra­va pod vede­ním vyu­ču­jí­cích Elišky Částkové a Michaely Krčálové ve stře­du 30. září. „Cílovou desti­na­cí bylo čty­ři­ce­ti­ti­sí­co­vé Bury St Edmunds, kde jsme měli zajiš­tě­né uby­to­vá­ní, stra­vu a pře­de­vším výu­ku v pro­sto­rách jazy­ko­vé ško­ly BLS. Studijní pobyt pro­bě­hl pod­le domlu­ve­né­ho har­mo­no­gra­mu s vyso­kou ško­lou B.I.B.S.,“ sdě­li­la k zájez­du Eliška Částková z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP.
Už ve čtvr­tek odpo­led­ne při­tom čeka­ly stu­den­ty prv­ní dvě výu­ko­vé hodi­ny. Dalších osm pak bylo hlav­ní nápl­ní čtvr­teč­ní­ho a páteč­ní­ho pro­gra­mu. „Se zku­še­ným lek­to­rem Jeremym Warbrickem jsme se shod­li, že s ohle­dem na hodi­no­vou dota­ci bude vhod­né sou­stře­dit výu­ku na zlep­še­ní komu­ni­kač­ních schop­nos­tí stu­den­tů a výslov­nos­ti. Součástí výu­ky byly i dal­ší jazy­ko­vé kom­pe­ten­ce jako čte­ní, psa­ní a gra­ma­ti­ka. Vše pro­bí­ha­lo vtip­nou a hra­vou for­mou,“ při­blí­ži­la podrob­nos­ti vyu­ču­jí­cí ang­lic­ké­ho jazy­ka Michaela Krčálová. „Maximální pozor­nost byla věno­vá­na pře­de­vším těm ang­lic­kým foné­mům, jejichž arti­ku­la­ce je pro Čechy pro­ble­ma­tic­ká. Důsledně byl pro­cvi­čo­ván i ang­lic­ký pří­zvuk, kte­rý je na roz­díl od češ­ti­ny pohyb­li­vý, dále pak into­na­ce, melo­die a ryt­mus. Studenti byli nuce­ni opa­ko­vat dané slo­vo či větu tak dlou­ho, dokud to neby­lo pro Jeremyho jako rodi­lé­ho mluv­čí­ho při­ja­tel­né. Díky trpě­li­vos­ti lek­to­ra a šikov­nos­ti stu­den­tů se však poda­ři­lo poža­do­va­né­ho výsled­ku dosáh­nout,“ doda­la dále.

Poznali Camridge i lon­dýn­ské památ­ky
Kromě vlast­ní výu­ky byl týden­ní stu­dij­ní pobyt zamě­ře­ný také na pozná­vá­ní hos­ti­tel­ské země. V nedě­li absol­vo­va­la výpra­va z ústec­ké „umprum­ky“ návště­vu uni­ver­zit­ní­ho měs­ta Cambridge, nechy­bě­la ani pro­hlíd­ka „domov­ské­ho“ Bury St Edmunds. V pon­dě­lí 5. říj­na, tedy krát­ce před odjez­dem, bylo na pro­gra­mu pozná­vá­ní met­ro­po­le Londýna včet­ně jeho turis­tic­ky neja­trak­tiv­něj­ších míst (Tower Bridge, The Globe Theatre, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben). Zpáteční ces­ta s vyu­ži­tím tra­jek­tu Dover – Calais zabra­la ústec­ké výpra­vě opět při­bliž­ně den.
„Z mého pohle­du se stu­den­ti vel­mi sna­ži­li a s vyu­ču­jí­cím spo­lu­pra­co­va­li. Nutno zdů­raz­nit, že byli skvě­lí nejen během výu­ky, ale i mimo ni. Zodpovědně plni­li vše, co bylo potře­ba. Chtěla bych jim tou­to ces­tou ofi­ci­ál­ně podě­ko­vat za to, jakým způ­so­bem repre­zen­to­va­li sebe i naši ško­lu,“ pochvá­li­la své svě­řen­ce Michaela Krčálová, kte­rá s kole­gy­ní Eliškou Částkovou muse­la během ang­lic­ké­ho týd­ne řešit jedi­ný obtíž­něj­ší moment. To když jeden ze stu­den­tů ztra­til svůj občan­ský prů­kaz. „Díky včas­né­mu kon­tak­to­vá­ní amba­sády a její násled­né návštěvě se situ­a­ci poda­ři­lo zvlád­nout,“ doda­ly peda­gož­ky SŠUP.

Zkušenost k neza­pla­ce­ní
Týdenní pozná­vá­ní Anglie s inten­ziv­ní výu­kou cizí­ho jazy­ka bylo pro dvě desít­ky stu­den­tů roz­hod­ně pří­nos­né. Už jen z důvo­du, že vět­ši­nu z nich čeká v dohled­né době celo­stát­ní matu­rit­ní zkouš­ka prá­vě z ang­lič­ti­ny. Jednou z nich byla Patricie Špryňarová ze 4. roč­ní­ku. „Z mého pohle­du bylo fajn, že jsme byd­le­li pří­mo tam, kde se naše výu­ka ang­lič­ti­ny kona­la. V čem jsem se roz­hod­ně zlep­ši­la, byla výslov­nost. Výlety, kte­ré jsme absol­vo­va­li, byly vždy s prů­vod­cem, vidě­li jsme pro Anglii typic­ké stav­by jako tře­ba Tower bridge, London Eye a dal­ší. Týdenní pobyt mohu hod­no­tit klad­ně,“ uved­la studentka.