V polské Gdyni sbírali fotografové zkušenosti i úspěchy

Gdyně/Ústí n. O. – Čtvrtmilionové měs­to Gdyně na seve­ru Polska bylo dějiš­těm IV. mezi­ná­rod­ní­ho bie­ná­le foto­gra­fie umě­lec­kých škol. Mezinárodní zku­še­nos­ti zde sbí­ra­la také orlic­ko­ús­tec­ká Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, kon­krét­ně stu­den­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média. Jejich pre­mi­é­ro­vá účast na sou­tě­ži, jejímž téma­tem byla letos „Zóna inde­ti­ty 2015“, skon­či­la nad oče­ká­vá­ní dobře.

Téměř pět set účast­ní­ků
Velký mezi­ná­rod­ní pod­nik se koná díky pod­po­ře pol­ské­ho minis­ter­stva kul­tu­ry a jejím pořa­da­te­lem je Zespol szkol plasty­cz­nych v Gdyni, umě­lec­ká ško­la s mno­ha­le­tou tra­di­cí. Téměř pět set při­hlá­še­ných ze 36 pol­ských a 14 zahra­nič­ních škol z Česka, Slovenska a Litvy doklá­dá vyso­ký zájem o tuto sou­těž. „Na výbě­ro­vou výsta­vu se dosta­lo pou­ze šede­sát čty­ři nej­lep­ších stu­den­tů, a tak nás může těšit, že jsou mezi nimi i dva naši zástup­ci,“ oko­men­to­va­la ver­dikt mezi­ná­rod­ní poro­ty vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média orlic­ko­ús­tec­ké SŠUP Martina Novozámská, kte­rá se páteč­ní ver­ni­sá­že v Gdyni zúčast­ni­la. Právě pod jejím vede­ním dvo­ji­ce oce­ně­ných sou­bo­rů vzni­ka­la.
Z ústec­kých foto­gra­fů se doká­za­li pro­sa­dit nyní již úspěš­ný absol­vent Jiří Procházka (sou­bor Uchycen) a stu­dent­ka letoš­ní­ho matu­rit­ní­ho roč­ní­ku Kateřina Korečková (sou­bor Threat to myself). „Kateřina se navíc dosta­la do výbě­ro­vé­ho kata­lo­gu čtr­nác­ti nej­lep­ších pra­cí, kte­rý byl k výsta­vě vydán,“ zmí­ni­la dal­ší z díl­čích úspě­chů Martina Novozámská a dále uved­la: „Jistě potě­šu­jí­cí je, že prá­ce našich stu­den­tů, přes­to­že obor foto­gra­fie je na naší ško­le vel­mi krát­kou dobu, obsto­jí v poměr­ně širo­ké kon­ku­ren­ci škol s mno­hem vět­ší tra­di­cí a prostředky.“

Otevřené dve­ře ke spo­lu­prá­ci
Na adre­su pořá­da­jí­cí pol­ské ško­ly pak vedou­cí mla­dých foto­gra­fů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ nešet­ři­la slo­vy chvá­ly. Zaujal ji mimo jiné krás­ný výstav­ní pro­stor, kte­rý je pří­mo v are­á­lu gdyň­ské ško­ly a ve kte­rém se kro­mě pra­vi­del­ných výstav stu­dent­ských pra­cí kona­jí i výsta­vy význam­ných uměl­ců z růz­ných obo­rů. Podle Martiny Novozámské se navíc rýsu­je mož­nost dal­ší spo­lu­prá­ce. „Je potře­ba vyzdvih­nout pohos­tin­nost pol­ských kole­gů, nad­še­ní při pro­hlíd­ce ško­ly a pře­de­vším ote­vře­né dve­ře k mož­né spo­lu­prá­ci, napří­klad for­mou worksho­pů nebo výmě­ny stu­den­tů obo­ru foto­gra­fie,“ doda­la ješ­tě.
Fotografové střed­ní ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé před­sta­ví veřej­nos­ti svou nej­no­věj­ší tvor­bu v před­vá­noč­ním čase. Jak už se sta­lo tra­di­cí, v pro­sto­rách Malé scé­ny budou pořá­dat Den obo­ru Užitá foto­gra­fie a média.