Pod radnicí vystavujeme do 10. října

Ústí n. O. – Za vel­ké­ho zájmu ústec­ké veřej­nos­ti byla ve čtvr­tek 17. září zahá­je­na výbě­ro­vá výsta­va zdej­ší Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé. V Galerii pod rad­ni­cí se nyní pre­zen­tu­jí čty­ři z pěti umě­lec­kých obo­rů: Grafický design tis­ko­vin, Tvarový a gra­fic­ký design oba­lů, Textilní a inte­ri­é­ro­vý design, Design oděvů.

Nevešlo se vše
Pravidelná výsta­va v měst­ské gale­rii je pro „umprum­ku“ důle­ži­tou udá­los­tí: umož­ňu­je před­sta­vit nej­za­jí­ma­věj­ší výstu­py stu­den­tů zejmé­na matu­rit­ních roč­ní­ků. Jedná se však pou­ze o zlo­mek tvor­by. „Není prá­vě snad­né kom­bi­no­vat na jed­né výsta­vě čty­ři odliš­né obo­ry. S ohle­dem na kapa­ci­tu pro­stor jsme nemoh­li vysta­vit zda­le­ka vše, i tak jsme ale rádi, že se může­me v Galerii pod rad­ni­cí pre­zen­to­vat,“ sdě­lil pří­tom­ným vedou­cí umě­lec­kých obo­rů SŠUP Jaroslav Habrman. „Jedná se o prá­ce začí­na­jí­cích uměl­ců a prá­vě tak je k nim nut­né při­stu­po­vat. Na dru­hou stra­nu mě nepře­stá­vá fas­ci­no­vat, jak výraz­ným vývo­jem naši žáci během stu­dia pro­jdou,“ dopl­nil dále.

V Galerii pod rad­ni­cí bude umprum­ka vysta­vo­vat do 10. říj­na. Expozice je pří­stup­ná den­ně s výjim­kou pon­dě­lí: v úte­rý-pátek od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin, o víken­du od 14 do 17 hodin.

Foto: Lukáš Prokeš