Za poučením vyrazili do německého Ojvína

Ústí n. O./Ojvín – Poznávací exkur­ze před­sta­vu­jí nedíl­nou sou­část výu­ky všech škol. Na ústec­ké umprum­ce jsou hoj­ně vyu­ží­vá­ny ve výu­ce před­mě­tu Dějiny výtvar­né­ho umě­ní, neboť umož­ňu­jí bliž­ší pozná­ní čes­kých i zahra­nič­ních paměti­hod­nos­tí. Hlavní vyu­ču­jí­cí před­mě­tu Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková, kte­rá umě­ní pro­pa­gu­je rov­něž pro­střed­nic­tvím před­náš­ko­vých cyk­lů pořá­da­ných v orlic­ko­ús­tec­ké Malé scé­ně, naplá­no­va­la prv­ní letoš­ní exkur­zi již na konec září, a to hned dvou­den­ní. S výbě­rem 37 stu­den­tů ze všech čtyř roč­ní­ků ŠSUP vyra­zi­la za památ­ka­mi sever­ních Čech a pře­de­vším sas­ké­ho Ojvína.

Stihli víc, než původ­ně chtě­li
Ve stře­du 23. září se muse­li účast­ní­ci i jejich peda­go­gic­ký dopro­vod vypo­řá­dat s mír­ně nepří­z­ni­vým poča­sím – původ­ně plá­no­va­nou návště­vu hra­du Bezděz vymě­ni­li za zámek v Zákupech, dal­ší památ­ky už ale stih­li pod­le plá­nu. „V Mohelnici nad Jizerou se jed­na­lo o román­ský kos­te­lík Nanebevzetí Panny Marie, v Mnichově hra­diš­ti o barok­ní zámek s oje­di­ně­lou salou terre­nou, kte­rá není pří­mo jeho sou­čás­tí, jak je obvyk­lé,“ podotkla Jitka Kuběnková s tím, že čes­kou část zájez­du dopl­ni­la ješ­tě návště­va kap­le sv. Anny spo­je­né s kapu­cín­ským kláš­ter­ním kos­te­lem, kde se nachá­zí výji­meč­né lapi­dári­um barok­ních soch. Do pro­gra­mu prv­ní­ho dne pat­ři­la ješ­tě bazi­li­ka sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí.

Žitavsko kdy­si pat­ři­lo nám
Čtvrteční pro­gram byl věno­ván návště­va měs­ta Ojvín (Oybin), kon­krét­ně zří­ce­ni­ně stře­do­vě­ké­ho hra­du a kláš­te­ra. „To bylo napros­to úžas­né. Celé Žitavsko kdy­si pat­ři­lo nám, ve 13. sto­le­tí zde páni z Lipé posta­vi­li hrad, poslé­ze Karel IV. kláš­ter. V Žitavě se s námi stu­den­ti navíc podí­va­li do kos­te­la sv. Kříže, kde je vysta­ve­no uni­kát­ní post­ní plát­no z kon­ce 15. sto­le­tí,“ při­da­la dal­ší zají­ma­vost Jitka Kuběnková. Během celé exkur­ze si při­tom pochva­lo­va­la cho­vá­ní všech účast­ní­ků. „Naše děti byly úpl­ně per­fekt­ní, urči­tě je dob­ře, když jede ze ško­ly výběr, niko­liv ploš­ně celé tří­dy. Ti co jedou, oprav­du chtě­jí a zají­ma­jí se. Studenti si dokon­ce odhla­so­va­li i doda­teč­nou návště­vu Bezdězu, pro­to­že nám dru­hý den již přá­lo poča­sí,“ uved­la Jitka Kuběnková a k dvou­den­ní­mu výle­tu doda­la: „Podobné exkur­ze jsou urči­tě i dobrou tme­lí­cí akcí, stu­den­ti se pozna­jí i jinak než ve ško­le, stej­ně tak je pozná­me jinak i my vyučující.“

Chystají vánoč­ní Vídeň
Exkurze věno­va­né ději­nám umě­ní se mezi stu­den­ty ústec­ké ško­ly těší vel­ké obli­bě. V uply­nu­lém škol­ním roce vyra­zi­la počet­ná výpra­va do Českého Krumlova, vel­ký zájem byl také o návště­vu Vídně. Do rakous­ké met­ro­po­le se pod­le slov Jitky Kuběnkové chys­ta­jí Ústečtí zno­vu. „Tradiční návště­vu plá­nu­je­me v před­vá­noč­ním čase, jde nám zejmé­na o Kunsthistorické muze­um a gale­rii Albertina. Nemáme ješ­tě zma­po­va­né, co mají za aktu­ál­ní výsta­vy, nicmé­ně i stá­le sbír­ky sto­jí za to. V létě bychom pak chtě­li uspo­řá­dat opět něco roz­sáh­lej­ší­ho, děti mají zájem o Lednicko-val­tic­ký are­ál,“ sdě­li­la na závěr vyučující.