Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Ústí n. O. – Velkou posi­lu do výu­ky má nyní obor Design oděvů, kte­rý má v ústec­ké Střední ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé vůbec nejdel­ší tra­di­ci. Ta je spo­je­na s obdo­bím od vzni­ku ško­ly v roce 1892, kdy se teh­dej­ší ústec­ká „tex­til­ka“ postup­ně sta­la špič­ko­vou ško­lou své­ho dru­hu v celé zemi.

Obor, kte­rý si ved­le děv­čat niko­liv výji­meč­ně volí i chlap­ci, má nyní nové „posi­ly“. A jaké, při­bli­žu­je vyu­ču­jí­cí ate­li­é­ru Kateřina Sýkorová: „Zkvalitňujeme prak­tic­kou výu­ku na našem ate­li­é­ru také díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu vyba­ve­ní. Nákup spe­ci­a­li­zo­va­ných šicích stro­jů pro­bě­hl z finanč­ní pod­po­ry Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.“

Foto: archiv SŠUP