LITOGRAFICKÁ TVORBA V MALÉ SCÉNĚ

S jar­ní­mi měsí­ci oži­la i výstav­ní čin­nost orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Po výbě­ru nej­lep­ších pra­cí z ple­né­ru 3. roč­ní­ků a spo­leč­né výsta­vě peda­go­ga ško­ly Lukáše Stuchlíka a její­ho absol­ven­ta Martina Koláře se ten­to­krát pre­zen­to­va­li stu­den­ti navště­vu­jí­cí lito­gra­fic­ký kurz. Ve čtvr­tek 12. květ­na byla ver­ni­sá­ží zahá­je­na jejich výsta­va v pro­sto­rách kavár­ny Malé scé­ny. Vedoucí kur­zu a záro­veň šéf ate­li­é­ru gra­fic­ké­ho desig­nu Bohuslav Špaček k expo­zi­ci dodá­vá: „Můžete zhléd­nout nej­no­věj­ší kous­ky z naší lito­gra­fic­ké díl­ny. Je vidět, že dlou­há onli­ne výu­ka při­lá­ka­la stu­den­ty zpět ke kla­sic­kým tech­ni­kám a ti, kte­ří lito­gra­fic­ký kurz navště­vu­jí, jsou vel­mi dobří.“