Drezína díky našim mechanikům opět září novotou!

Ústí n. O. – Díky peč­li­vé prá­ci žáků dru­hé­ho a tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru Mechanik-seři­zo­vač umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly se poda­ři­lo zachrá­nit his­to­ric­ký kle­not. Šlapací dre­zí­na, kte­rou má v zápůjč­ce Letohradský želez­nič­ní klub, byla původ­ně nekom­plet­ní a v žalost­ném sta­vu… to už ale nyní nepla­tí! V díl­nách stro­jí­ren­ských obo­rů SŠUP byly vyro­be­ny díly na brz­du, nově byl osa­zen šla­pa­cí střed. Bylo potře­ba vyro­bit nové osy na kola a růz­né čepy.

Mechanici i jejich peda­go­go­vé si pora­di­li i přes­to, že se nedo­cho­va­la žád­ná doku­men­ta­ce a díly byly vyrá­bě­ny pod­le foto­gra­fií. Další zají­ma­vos­tí je, že ten­to typ exis­tu­je v Česku pou­ze ve dvou exemplářích.

Drezína dopl­ní expo­zi­ci želez­nič­ní­ho muzea v Rokytnici v Orlických horách, prá­vě na tra­ti z toho­to měs­ta do Doudleb nad Orlicí byly kdy­si využívána.