Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na, v sou­la­du s § 60[ škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 12. 5.2022 2. a 3. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ní­ho roč­ní­ku násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní v daném kole a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
3
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
2
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
7

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 1. červ­na 2022

Datum koná­ní při­jí­ma­cí­ho říze­ní: 9. červ­na 2022

Datum zve­řej­ně­ní výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní: 10. červ­na 2022

Datum ode­vzdá­ní zápi­so­vé­ho líst­ku: do 24. červ­na 2022

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: